Logotipu FDCH. Imajen/Espesiál

DILI, 01 dezembru 2021 (TATOLI)–Fundu Dezenvolvimentu Kapitál Umanu (FDCH, sigla portugés) kansela bolsa estudu ba veteranu nia oan na’in-tolu ne’ebé estuda iha Indonézia tanba valór estudu la prienxe rekizitu ne’ebé hakerek iha kontratu.

Diretór Ezekutivu FDCH, Hermenegildo da Silva, relata, dezde tinan 2011 to’o 2020, veteranu nian oan na’in-52 mak sai benefisiáriu hodi ba kontinua estuda iha Indonézia.

“Hosi totál benefisiáriu ne’ebé estuda iha Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), iha na’in-tolu mak ita kansela sira nia bolsa estudu tanba kuaze tinan haat estuda maibé sira-nia valór la atinje valór mensiona iha kontratu,” Diretór Ezekutivu FDCH informa ba Agência TATOLI, iha ninia knaar fatin, Palásiu Governu, kuarta ne’e.

Benefisiáriu 52, iha na’in-10 estuda iha Universidade Udayana (UNUD) no na’in-42 estuda iha ITS.

FDCH durante tinan-haat halo konfirmasaun ho parte universidade ne’ebé bolseiru sira estuda no konsege hetan relatóriu avaliasaun, hatudu katak na’in-tolu nia valór monu.

“Kona-ba estudu iha Universidade ITS no FDCH laiha responsabiliza, signifika sira nafatin kontinua estuda iha bolsa estuduuniversidade ne’ebá ho fundu hosi família nia. Valór estudu bazeia ba kontratu, iha ona determinasaun katak fundu apoiu metade hafoin família apoiu metade. Agora kuandu benefisiáriu sira mak la konsege hatudu valór di’ak durante eskola to’o tinan ne’ebé termina tenke kansela,” nia akresenta.

Tuir Diretór ne’e, bainhira timor-oan ida kuandu sai ona benefisiáriu tenke hatudu progresu, atu nune’e Fundu Dezenvolvimentu bele kontinua finansia estudu.

Jornalista : Tomé Amado

Editora      : Julia Chatarina

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here