METINARU, 20 novembru 2021 (TATOLI) – Primeiru-Ministru Taur Matan Ruak, hamutuk ho Sekretáriu Estadu ba Asuntu Kombatente Libertasaun Nasionál, Gil da Costa Monteiro “Oan Soru”, sábadu ne’e inaugura uma eis kombatente libertasaun nasionál tinan 24, Luis Soares Gama ‘Mauk Rubi’ nia uma iha Metinaro, Dili.
Konstrusaun Uma ne’e harii iha suku We-Nunuk, postu administrativu Metinaro, munisípiu Dili ho medida 11X13. Uma ne’e hahú iha loron 13 jullu no finaliza iha 20 outubru 2021. Fundu ba uma ne’e ho montante rihun $40, konsege gasta rihun $32 ba konstrusaun to’o remata no rihun $ 8 hodi selu badaen.
Produsaun Tatoli I.P ©2021
PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here