Ilustrasaun COVID-19. Imajen/Espesiál

DILI, 13 novembru 2021 (TATOLI)–Sala Situasaun, Sentru Integradu Jestaun Krize (CIGC,sigla portugés) atualiza dadus COVID-19, ne’ebé ba ohin loron kazu foun no rekuperadu laiha, enkuantu ba kazu ativu falta de’it 12 iha sentru izolamentu.

“Kazu detetadu foun ohin laiha,” Koordenadór Forsa-Tarefa ba Prevensaun no Mitigasaun, Rui Maria de Araújo, hateten, liuhosi nota ne’ebé Agência TATOLI asesu, sábadu ne’e.

Nune’e, hahú hosi 21 marsu to’o loron 13 novembru, kazu konfirmadu 19.809 no óbitu 122.

“Horiseik mai ohin, Laboratóriu Nasionál Saúde halo teste PCR 188, kompostu vijilánsia sentinela zero, rastreiu ba kontaktu zero, rastreiu ba aletóriu hitu, viajen internasionál zero,
follow up hamutuk 81,” nota ne’e esplika.

Aleinde ne’e, totál PCR ne’ebé hala’o iha loron 12 novembru ba munisípiu sira, Rejiaun Admimistrativa Espesiál Oé-cusse Ambeno (RAEOA), no Hospital Nasionál Guido Valadares (HNGV) hamutuk 22, kompostu hosi Baucau haat, Ermera laiha, Maliana lima, Maubisse haat, RAEOA laiha, Suai sia, Viqueque laiha, Lospalos zero, HNGV laiha no Vera Cruz laiha.

Hosi insidénsia COVID-19 iha Timor-Leste durante loron hitu ikus mak 0,1/100 mill abitante, enkuantu da’et ba munisípiu Dili 0,3/100 miil abitante, iha semana kotuk 06 novembru 0,4/100 mill abitante.

Iha loron 13 novembru, izolamentu Vera Cruz, Lahane no iha fatin seluk iha territóriu laran tomak halo tratamentu ospitalizadu ba kazu detetadu pozitivu na’in-rua, moderadu laiha, no kma’an na’in-rua.

Populasaun elijível 18 ba leten ne’ebé simu ona vasina to’o loron 13 novembru, tuir sistema informasaun saúde iha Ministériu Saúde, ba doze dahuluk iha Dili 84 % no doze daruak 74,5%.

Enkuantu, sidadaun iha territóriu nasionál ne’ebé simu ona vasina doze dahuluk iha Timor-Leste 77,3% no simu ona doze daruak hamutuk 91,5%.

Jornalista : Arminda Fonseca

Editora      : Julia Chatarina

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here