Administradór postu Uatulari, Manuel do Rosário. Imajen TATOLI/Vitorino Lopes da Costa

VIQUEQUE, 11 novenbru 2021 (TATOLI)—Relasiona ho komemorasaun tinan-30 Loron Masakre Santa Cruz no tinan-16 Loron Nasionál ba Juventude iha loron 12 novembru, populasaun iha postu Uatulari, liuliu joven sei halo marsa hodi halo reflesaun.

Tema prinsipál ba komemorasaun tinan ne’e maka ‘Ho espíritu Asuwa’in 12 novembru nian, Juventude sai importante atu projete Timor-Leste hosi COVID-19’

“Komemorasaun loron 12 novenbru 1991, iha nível munisípiu Viqueque ami realiza iha postu Uatulari, aban ita sei lori ai-funan ba igreja hotu no sei halo marsa hale’u uma mahon restu mortál Uatulari, ho sentidu relembra loron maskre ne’ebé uluk joven sira lori ai-funan hosi Igreja Motael to’o Simitériu Santa Cruz, to’o akontese masakre,” Administradór postu Uatulari, Manuel do Rosário, informa ba Agência TATOLI, iha postu Uatalari, kinta ne’e.

Hosi marsa hala’u uma mahon hotu maka foin tama uma mahon laran hodi tau ai-funan ba kruz boot  iha uma mahon restu mortál Uatulari ninia oin.

“Atividade seluk ne’ebé ami realiza uluk maka hanesan sertame ba estudante sira, diskursu no semináriu durante loron-rua, maibé ami konvida oradór hanesan governante sira no eis Prezidente Repúblika, maibé sira la mai,” nia akresenta.

Oradór ba semináriu loron-rua ne’e maka Ministru Asuntu Kombatente Libertasaun Nasionál, Júlio Sarmento da Costa ‘Meta Malik’, Sekretáriu Estadu Juventude no Desportu, Abrão Saldanha, eis Prezidente Repúblika, José Ramos Horta, Prezidente Komité 12 novembru, Gregório Saldanha no Jurista, Avelino Coelho.

“Antes semana rua, ami fó ona konvite, maibé nein ida mai sai oradór. Ho ida-ne’e mak ami povu Viqueque sente triste, tamba sá maka sira la mai, Governu no Parlamentu Nasionál maka aprova sai loron nasionál, maibé sira lakohi partisipa, ami mós la hatene,” nia akresenta.

Autoridade postu ne’e dehan, maski oradór sira la mai, maibé povu Viqueque ho espíritu hodi komemora loron importante ne’e tanba Joventude Loriku Asuwa’in, Sebastião Gomes, hanesan Viqueque oan.

“Maski sira la mai, aban ha’u sei hamutuk ho ami-nia povu suku neen iha postu Uatulari atu komemora loron importante ne’e. Orsida kalan mós iha atividade relesaun ne’ebé antes ne’e populasaun Uatulari sei konsentra hamutuk iha administrasaun,” nia tenik.

Aleinde ne’e, Autoridade postu ne’e dehan, joven barak maka oferese sira-nia vida hodi luta ba ukun-an no konsege atinje objetivu ne’ebé Timor-Leste hetan ona ninia independénsia totál.

“Dever joven sira agora tenki prepara-an no kapasita-an ba futuru ne’ebé di’ak. La iha tan violénsia no laiha tan funu. Ha’u sempre aviza ba joven Uatulari atu hamutuk hodi simu dezenvolvimentu nasionál ne’ebé atu mai,” nia subliña.

Komemorasaun loron Masakre Santa Cruz no Loron Nasionál Joventude, Governu aloka orsamentu liuhosi Sekretaria Juventude no Desportu (SEJD) hamutuk $5.000 hodi hala’o atividade sira.

Tuir observasaun Agência TATOLI, iha fatin konsentrasaun ba komorasaun loron 12 novembru 1991, iha postu Uatulari, hahú tuku 15:00 lorokraik família saudozu sira kari ai-funan iha uma mahon restu mortál, atu loron aban lori ba igreja hodi Padre fó bensaun.

Nune’e, orsida tuku 20:00 kalan sei halo reflesaun no loke filme Masakre Santa Cruz ba populasaun Uatulari akompaña.

Tuir ajenda, aban sei iha misa iha Parokia Nossa Senhora do Rosário de Fatima, iha Uatulari tuku 07:00 dadeer no hafoin ramata, iha tuku 9:00 sei simu bainaka, tuku 10 kanta Hino Nacional Minuto de Silêncio, aprezentasaun Teatru 12 novembru hosi suku Vesoru no tuku 15:00 kari ai-funan.

Jornalista : Vitorino Lopes da Costa

Editora      : Julia Chatarina

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here