Komunidade sira hamoos hela valeta laran liuhosi programa Mão de Obra. Imajen TATOLI/Sérgio da Cruz.

BOBONARO, 08 novembru 2021 (TATOLI) — Implementasaun programa mão de obra faze dahuluk iha postu administrativu Atabae, munisípiu Bobonaro atinje ona 50%.

Administradór postu administrativu Atabae, Lino Tavares, informa programa ne’e la’o atraza tanba foin hahú lansamentu iha loron 18 outubru ne’e, enkuantu iha postu administrativu seluk besik ona finaliza.

“Ami Atabae mak implemeta programa ne’e ikusliu, tanba hau foin simu pose iha loron 03 setembru. Agora ninia ezekuasaun to’o ona 50% ba faze primeiru no faze segundu ami seidauk la’o,” nia informa ba Agênsia TATOLI, iha kapela suku Atabae, segunda ne’e.

Programa ne’e la’o dala-ida iha suku haat no dadaun ne’e iha grupu neen mak hahú hela halo limpeza jerál iha estrada rurál, ateru no taka estrada kuak, hamos valeta hodi fasilita movimentu transporte públiku no privada movimenta ba-mai.

“Programa ne’e nia objetivu hakbiit komunidade sira hodi rekupera ekonomia família, tanba ne’e sira serbisu remata, ita hahú kedas halo pagamentu, atu sira utiliza fali osan ne’e ba nesesidade primária,” nia esplika.

Programa mão de obra ne’e ho durasaun loron 30, ne’ebe koloka ba faze dahuluk loron 15 no faze daruak loron 15, enkuantu traballadór sira mos sei serbisu troka malu.

Enkuantu totál orsamentu ne’ebé governu aloka ba postu administrativu Atabae hamutuk $50.000. hosi montante orsamentu ne’e fahe ba parte rua, faze dahluku ezekuta $25.000 no faze daruak $25.000.

Jornalista         : Sérgio da Cruz

Editór               : Evaristo Soares Martins

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here