Pesoál Saúde vasina hela estudante eskola 4 de Setembru UNAMET Dili. Imajen TATOLI/Felicidade Ximenes

DILI, 27 outubru 2021 (TATOLI)—Ministériu Saúde liuhosi Servisu Saúde Munisípiu Dili hahú hala’o vasinasaun ho tipu vasina Pfizer ba estudante ho idade 12 to’o 17 iha eskola neen.

“Ohin, ita vasina ona alunu sira iha eskola neen, hanesan Eskola 4 de Setembru, Eskola Nuu laran, Eskola Paulo Sestu, Sentru Ensinu Salon Bebonuk, 30 de Agosto, Rekorente Becora no Nobél da Pás. Ita hahú vasina estudante-sira, maski lansamentu ba vasina Pfizer, kuarta ne’e, tuku 14:00 iha eskola 30 Augostu Comoro Dili,” Diretora Saúde Munisípiu Dili, Agostinha Segurado, hateten ba jornalista sira iha Paulo Sesto, Dili, kuarta ne’e.

Servisu Saúde Munisípiu Dili fahe ona formatu aseitasaun ba kada eskola sira atu komunika ho família estudante-sira atu aseita simu vasina prevensaun COVID-19.

“Ita haree iha Eskola Paulo Sestu ne’e estudante hamutuk 1.000-resin, maibé parte família no estudante hamutuk 700-resin maka aseita ne’ebé ita vasina ona,” nia akresenta.

Diretora Saúde Munisípiu Dili, Agostinha Segurado. Imajen TATOLI/ Felicidade Ximenes

Diretóra ne’e informa, alvu eskola ne’ebé atu halo vasina hamutuk 139 ne’ebé sei estabelese mós postu vasina 139. Tanba, durasaun tempu vasinasaun doze dahuluk hahú iha loron 27 outubru to’o 19 novembru.

“Ekipa saúde hamutuk ho Ministériu Edukasaun Juventude no Desportu hala’o hela exersísiu bo’ot atu iha aseitasaun hosi inan-aman no partisipasaun alunu sira. Ita tenke ramata iha loron 19 novembru hodi kontinua fali ba iha doze daruak”, Agostinha informa.

Iha biban hanesan, Diretór Eskola 4 de Setembru UNAMET Dili, Sergio Alfredo da Cruz, hateten iha estudante 2.000 maka inan-aman aseita atu simu vasina.

Nune’e, eskola sei fahe fahe estudante ba grupu rua atu iha semana ne’e alunu 1.000-resin maka simu vasina no semana oin estudante 1.000 maka simu fali.

“Ami-nia estudante hahú simu ona vasina no garante simu ho di’ak tanba sira ne’ebé maka simu vasina ho nia hakarak rasin ne’ebé aseita mós hosi inan-aman”, nia dehan.

Notisia Relevante: Vasina Pfizer doze 100.620 hosi EUA to’o iha Dili

Jornalista : Felicidade Ximenes

Editór       : Florencio Miranda Ximenes

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here