Pavillaun Timor-Leste iha Expo Dubai 2020. Imajen/Mídia MTKI.

DUBAI, 18 outubru 021 (TATOLI)—Delegasaun Timor-Leste iha Expo Dubai, segunda ne’e selebra loron proklamasaun Tmor-Leste ba dala-46 nu’udar loron nasionál Timor-Leste iha Estadu Uniaun Emiradu Árabe (UEA) ho isar bandeira.

Selebrasaun ne’e realiza iha 19 outubru dadeer, iha sidade Dubai no partisipa hosi Ministru Estadu Uniaun Emiradu (EUA), Ahmad ALir Shay no nia delgasaun tomak, no pavillaun hotu-hotu iha Expo Dubai dada-sa’e bandeira nasionál Timor-Leste nian.

Ministru Asuntu Ekonomia no Koordenasaun, Jaoquim Amaral hateten loron Proklamasaun nu’udar loron espesial tebes ba nasaun no povu Timor-Leste atu deklara ba mundu katak Timor-Leste hetan ona independénsia.

“Selebrasaun ida-nee mós realiza hosi nasaun ida-ida iha eventu exibisaun mundial ne’e iha Dubai, liu-liu ba nasaun sira afeta situasaun pandemia COVID-19. Konsekuénsi hosi pandemia, nasaun hotu inklui Timor-Leste diversifika ekonomia hodi kontribui ba kresimentu ekonomia rai laran,” Ministru Asuntu ekonomia no Koordenasaun, Joaquim Amaral informa ba journalista sira iha Terra Auditorium, Dubai.

Selebrasaun loron proklamasaun ne’e Timor-Leste iha pozisaun atu deklara ba membru 192 ne’ebé pastisipa iha eventu mundiál exebisaun 2020 iha Dubai, katak nasaun Timor-Leste presiza atu diversifika ekonomia hodi kontribui ba kresimentu Objetivu Dezenvolvimentu Sustantável.

Estadu Uniaun Emiradu (EUA) sei esforu atu bele tulun diversifikasaun ekonomia liuhosi área produtivu no potensiál hanesan petróleu, minerál, turizmu, arte no kultura, agrikultura, transporte no telekomunikasaun hodi tulun ba kresimentu ekonomia iha rai laran.

Ministru Estadu Uniaun Emiradu (EUA), Ahmad Bin Aly Al Sayegh, hateten EUA sente orgullu ba Timor-Leste nia partisipasaun tomak iha eventu internationál sira, inklui iha eventu Expo Dubai 2020. Nasaun barak hosi mundu mai hamutuk atu observa no tulun malu, globalmente hodi kontribui ba kresimentu ekonomia liuhosi diversifikasaun iha área negosiu no komérsiu.

“Ha’u-nia vizita iha pavillaun Timor-Leste hakarak atu observa ba kultura no produtu lokál, artezenatu hosi kreatividade Timor-Leste nian.  Espera katak vizitante barak hosi nasaun seluk sei mai vizita pavillaun Timor-Leste nian hodi haree kona-bá potensia ne’ebé Timor iha,” Ministru State Ahmad Bin Aly Al Sayehg hateten.

Nia dehan, Estadu Uniaun Emiradu (EUA) nakloke ba Governu Timor-Leste hodi tulun no dudu kresimentu ekonomia iha área turizmu, komérsiu no indústria, transporte no komunikasaun, petróleu no minerál. 

Loron Proklamasaun ne’ebé selebra iha nasaun Estadu Uniaun Emiradu (EUA) partisipa hosi membru Governu Timor-Leste kompostu hosi Ministru Asuntu Ekonomia no Kordenasaun, Ministeru Agrikultura no Peska, Ministeru Turizmu Komérsiu no Indústria, Ministeru Petróleu no Minerál, Vice Ministru Negósiu Estranjeriu no Koordenasaun, Sekretariu Estadu Arte no Kultura, Autoridade Nasionál Petróleu no Minerál no membru delegasaun seluk.

Jormalista : José Belarmino De Sá

Editór        : Cancio Ximenes

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here