Irman ida submete hela ba teste swab iha Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK), tersa (10/08/21). Imajen Tatoli/António Gonçalves.

OÉ-CUSSE, 01 outubru 2021 (TATOLI)—Sentru Informasaun COVID-19 iha Rejiaun Administrativa Espesiál Oé-Cusse Ambeno (RAEOA), sesta ne’e rejista kazu pozitivu foun na’in-haat (4), ativu 24 no rekoperadu 302.

Notísia Relevante: COVID-19 iha RAEOA: pozitivu neen, ativu 31 no rekoperadu 291

“Iha RAEOA rejista kazu pozitivu foun na’in-haat (4), kazu ativu ka baixa hela iha sala izolamentu hamutuk 24 no rekopera ona hosi izolamentu hamutuk 302,” Sekretáriu Rejionál Asuntu Saúde, Manuel da Costa, informa ba Agência Tatoli iha Sikluli, Oé-Cusse.

Kazu ativuu 24 ne’e, daudaun ne’e kumpre no baixa hela iha sala izolamentu Kliníka Kurasaun na’in-neen (6) no iha izolamentu Kitahara Mahata hamutuk na’in-18.

Daudaun ne’e, pasajeiru sira ne’ebé tama iha Oé-Cusse kumpre hela loron 14 iha kuarentena hamutuk 25, uma dra. Catarina Anunu na’in-ida (1), kuarentena Eskola ETARO Masin na’in-19, auto-izolamentu Fulolo rua (2), auto-kuarentena residensia Mateus Sufa na’in-ida (1), auto-kuarentena Veronica Oématan na’in-ida (1) no auto-kuarentena Palaban na’in-ida (1).

Tuir dadus hosi 23 marsu 2020 to’o 01 outubru 2021, totál dadus komulativu kazu konfirmadu hamutuk 327, hasai teste-swab 373, númeru RDT swab 220, komulativu teste-swab 3.687, komulativu rezultadu negativu 3.445.

Dadus pasajeiru ne’ebé kumpre kuarentena obrigatóriu 1.749, auto-kuarentena 305 totál hamutuk 2.054 no pasa ona loron-14 hamutuk 1.990 no rejista óbitu ida.

Jornalista : Abílio Elo Nini

Editór        : Cancio Ximenes

 

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here