Fatin turizmu Lagoa Henumo iha suku Souro. Imajen TATOLI/Natalino Costa

DILI, 31 agostu 2021 (TATOLI)—Lagoa Henumo iha suku Souro, postu administrativu Lospalos Villa, munisípiu Lautém, kada loron bele hetan rendimentu $50 hosi vizitante ne’ebé tama fatin turizmu ne’e.

“Ha’u halo produsaun ba mina virjen no ha’u mós kria fatin iha logoa naran Henumo hodi ema mai vizita. Lagoa ne’e bainhira seidauk COVID-19, loron ida bele hatama rendimentu $50 kada loron, hosi ema 50 ne’ebé mai vizita. Kada ema ne’ebé tama selu $1,” Diretór kompañia Souro Cocounut Oil Cipriano Felix Unipessoal LDA no inisiadór fatin turizmu Lagoa Henumo, Arsénio Cabral, hateten ba Agência TATOLI, via telefónika, tersa ne’e.

Fatin turizmu ne’e prevee mós ai-han tradisionál ba meiu dia no kalan ba vizitante sira.

“Ami promove liu ai-han tradisionál sira hanesan fehuk, talas no seluk tan ba ita-nia maluk sira ne’ebé vizita iha fatin ne’ebá,  ida ne’e nu’udar parte ida atu ita promove ai-han tradisionál,” nia akresenta.

Arsénio Cabral deside halo fatin turizmu tanba atu atrai turizta lokál no internsionál sira vizita suku Souro no fó oportunidade serbisu ba joven sira.

Aleinde ne’e, Lagoa Henumo iha ikan no kompleta ona ho fasilidade kámara vijilánsia, nune’e bele asegura vizitante sira bainhira hetan asidente ruma iha lagoa, bele hetan atedimentu lalais.

Iha traballadór hamutuk 64 mak serbisu iha Lagoa Henumo hodi fó atendimentu ba vizitante sira.

Jornalista : Natalino Costa

Editora     : Julia Chatarina

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here