Logotipu SEII

COVALIMA, 19  agostu 2021 (TATOLI)-Sekretária Estadu Igualdade no Inkluzaun (SEII) apoiu orsamentu $2,000.00 ba grupu feto sira iha Munisípiu Covalima hodi halo negósiu.

“Ami  fó apoiu orsamentu $2,000.00 ba grupu  feto iha Munisípiu Covalima hodi hala’o sira atividade ekonomia iha grupu,” Xefe Departamentu Sósiu Ekonomia SEII, Agustinha da Costa, ba jornalista iha Administrasaun Munisípiu Covalima, kinta ne’e.

Iha 2008 to’o 2017, grupu feto iha Munisípiu Covalima hamutuk 53 no hosi númeru ne’e, fó apoiu orsamentu $2,000.00 ba grupu lima hodi hala’o sira-nia atividade ekonomia.

Iha sorin seluk, reprezentante xefe grupu Haforsa Feto Rural, Maria Fatima, espresa nia ksolok tanba hetan apoiu hosi Governu hodi fortaleza  sira-nia grupu liuhosi hakiak animal.

“Ami kontente tebes Governu bele fó apoiu ba ami hodi bele hamoris ami nia grupu hodi hakiak animal,” Maria Fatima hateten.

Jornalista : Celestina Teles

Editór        : Francisco Simões

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here