DILI, 11 agostu 2021(TATOLI)-Primeiru-ministru Governu Konstitusionál da-ualu, Taur Matan Ruak enkoraja populasaun hotu iha territóriu Timor-Leste atu simu vasina iha postu vasinasaun sira, iha ámbitu entrega ai-moruk vasina AstraZeneka, iha edifísiu SAMES, Kampung Alor, Dili, kuarta ne’e. Tuir Xefe Governu, bainhira vasina atinje ona 70% maka Estadu sei la estende tan estadu emerjénsia no sei fila ba normalidade.

Produsaun Tatoli I.P @2021

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here