Sekretáriu Estadu Kooperativa (SEKoop), Elizário Ferreira. Imajen TATOLI/Natalino Belo

BAUCAU, 16 jullu 2021 (TATOLI)—Sekretáriu Estadu Kooperativa (SEKoop), Elizário Ferreira, halo abertura ba asembleia jerál Kooperativa Multi Setorál Roman Furak Fatumaka (CMRFF, sigla portugés) ba períodu IV tinan 2019-2020, ho tema ‘esperansa ba futuru’, iha aldeia Uai-behe-ana zona Fatumaka, suku Gariuai, postu admistrativu Baucau villa, munisípiu Baucau.

“Bazeia ba tema, iha vida kooperativa esperansa mak fiar malu, tanba bainhira membru sira fiar malu mak bele dezenvolve kooperativa la’o ba oin, inklui onestu ba malu no hala’o atividade tuir prinsípiu,” Sekretáriu Estadu hateten iha  abertura asembleia jerál CMRFF, zona Fatumaka, sesta ne’e.

Iha organizasaun kooperativa, parte ne’ebé a’as liu mak asembleia jerál tanba iha ámbitu ne’e mak bele aprova estrutura organizasaun, orsamentu, planu no relatóriu anuál kooperativa.

“Dirijente sira responsabiliza ba membru sira kona-ba atividade ne’ebé hala’o durante tinan-ida no aprezenta planu foun atu membru sira bele aprova,” nia akresenta.

Bazeia ba relatóriu anuál hosi CMRFF, maski susar no avansu laduun maka’as, maibé hatudu katak unidade kooperativa hosi membru nafatin metin no transparente atu asegura atividade, maski la’o neneik tanba koñesimentu, maibe ho esperansa sei avansa kuandu iha reforsu di’ak.

Nunka lakon esperansa

Iha fatin hanesan, Prezidente CMRFF, Domingos Correia, hateten, iha inísiu ezisténsia grupu kooperativa, maski hasoru dezafiu maibé nunka lakon esperansa no kompromisu atu kontinua hamutuk eleva grupu hakat liu.

“Ami hahú hasoru dezafiu oin-oin maibé ami la lakon korrajen, kompromisu atu serví kooperativa hodi tau interese komún a’as liu do que interese individuál hodi hadi’a no eleva kreximentu ekonómika ba membru sira, liuhosi atividade empresta no rai osan,” Prezidente CMRFF dehan.

Tuir nia, situasaun pandemia no impozisaun Serka Sanitária iha rejiaun ne’e halo atividade ekonómiku kuaze paradu, halo membru devolve osan empréstimu labele tuir data determinadu.

“Maski nune’e, membru hotu nafatin kumpre dever no obrigasaun koperativa, katak durante ne’e laiha kréditu mal paradu ka kredit macet, situasaun ne’e hatudu apresiasaun no korajen ba dirijente atu serbisu di’ak liután ba atendimentu membru sira nian,” nia subliña.

Prezidente grupu ne’e afirma, kooperativa nakloke ba sé de’it.

“Ami la haree ba ras, sexu, kultura, relijiaun no la haree hosi munisípiu ne’ebé, liuliu ba kandidatu ne’ebé hakarak sai membru iha kooperativa ida-ne’e,” nia klarifika.

CMRFF harii iha loron 12 dezembru 2012, hosi membru na’in-16, ne’ebé halo atividade hanesan kréditu, negósiu, pekuária no agrikultura.

Maski nune’e, seidauk iha rekursu naton, tanba ne’e kooperativa  daudaun halo atividade kréditu ne’ebé akumula ona membru hamutuk 76 no kapitál $26.000 resin.

Jornalista : Natalino Belo

Editora     : Julia Chatarina

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here