Ekipa tékniku EDTL,E.P halo manutensaun ba liña distribuisaun eletrisidade iha sidade Dili. Imajen TATOLI/António Gonçalves.

DILI, 30 juñu 2021 (TATOLI)–Ekipa téknika Eletricidade de Timor-Leste, Empreza Públika (EDTL, E.P) prepara halo levantamentu no verifikasaun ikus hodi halo dezeñu torre transmisaun liña eletrisidade hamutuk torre 16, ne’ebé hetan estragu kauza dezastre naturál iha fulan-abríl.

Prezidente Konsellu Administrasaun EDTL, E.P, Paulo da Silva, informa hosi torre 16 ne’ebé hetan ona estragu ne’e, hitu mak finaliza ona dezeñu no Bill of Quantity (BoQ), maibé torre sia mak seidauk, nune’e ekipa sei tun halo verifikasaun hodi halo dezeñu ba rekuperasaun.

“Ita-nia tékniku sira prepara no balun hein simu vasina doze kompleta mak foin realiza, nune’e tempu besik bele tun ba terrenu atu halo levantamentu no verfikasaun informasaun ba estragu torre distribuisaun 16, liuliu torre sia hafoin halo prosesu ba dezeñu no BoQ,” Prezidente Konsellu Administrasaun EDTL informa ba Agência TATOLI, foin lalais ne’e, iha resintu Ministériu Finansa, Aitarak-laran.

Maski tékniku empreza estatál ne’e finaliza serbisu inisiál ba torre hitu, maibé presiza haree modelu rekonstrusaun hodi bele garante kualidade.

“Ita-nia tékniku ba verifika tan risku torre sira ba fatin risku atubele halo dezeñu hodi tuir estratejia halo konstrusaun permanente, liuliu haree nesesáriu hodi halo moru protesaun ou halo mudansa ba posizaun torre sira,” nia akresenta.

Torre liña transmisaun 16 ne’ebé iha territóriu laran tomak hanesan iha Hera, Tibar, Maliana no Suai inklui iha parte Leste.

Sekretariadu Grande Projetu aloka ona orsamentu millaun $8 atu halo rekuperasaun ho baze mekanizmu implementasaun hosi EDTL,E.P.

 Jornalista : Florêncio Miranda Ximenes

Editora     : Julia Chatarina

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here