Traballadór EDTL halo instalasaun eletrisidade iha área Comoro, kinta (04/03). Imajen TATOLI/António Gonçalves

DILI, 24 juñu 2021 (TATOLI)–Ekipa téknika Unidade Jestaun Projetu (PMU, sigla inglés) hamutuk ho reprezentante kompañia interesadu projetu, hahú halo vizita ba lokál projetu instalasaun eletrisidade hamutuk pakote 30 iha suku 33, hosi totál suku 76 iha territóriu nasionál ne’ebé seidauk asesu.

“Ekipa PMU projetu eletrifikasaun pakote 30 ne’ebé lansa ona ba públiku hamutuk ho reprezentante kompañia sira halo visita ba fatin molok halo submisaun dokumentu,” refere nota impresa ne’ebé Agência TATOLI asesu, iha kinta ne’e.

Atividade ne’e hala’o dala-ida iha fatin hotu no hahú iha loron kuarta (23/06) lansa ona iha suku Liurai, iha Turiscai, munisípiu Manufahi.

Empreza nasionál hamutuk 167 hatudu ona interese sosa dokumnetu konkursu públiku ne’ebé Eletricidade de Timor-Leste, Empreza Públika (EDTL,E.P) lansa ona iha faze dahuluk.

Empreza sira ne’ebé sosa ona dokumetu konkursu obrigatóriamente vizita lokál ne’ebé sira konkorre atu halo submisaun proposta no perepara dokumentu hodi submete ba Diresaun Nasionál Aprovizionamentu.

EDTL, E.P lansa konkursu públiku distribuisaun instalasaun eletrisidade hamutuk pakote 34, maibé pakote haat sei toma konta hosi empeza estatál ne’e rasik ne’ebé tama pakote manutesaun iha Dili laran, nune’e lansa pakote 30 ba públiku atu kompañia privada sira bele kompete.

Pakote 30  instalasaun eletrisidade foun iha munisípiu Ermera hanesan suku Laclo bá Ailacu-Atsabe, suku  Obulu to’o Nunumea, suku Parami to’o Aci, EBF Era-Ulo to’o Sede suku Era-Ulu, Letefoho, suku Humboe to’o Aldeia Hatali.

Munisípiu Bobonaro mak hanesan Aldeia Haelesu to’o Nunudoi, Atabae no suku Zoiloho to’o Gudo, Lolotoe.

Munisípiu Manufahi hanesan suku Tateker to’o Weberek Alas, Aldeia Daor, Dalun no Tutuluro, suku Daisua to’o Gruto, suku Aitemua, Mindelo no Turiscai, suku Bernama to’o suku Liurai no  munisípiu Ainaro hanesan iha suku Raibere to’o Soru-kraik.

Nune’e mós, munisípiu Viqueque mak iha Aldeia Samarago to’o suku Waibobo tuan, Suku Lekibuti to’o Nahareca, suku Tagaba, Dasinaha Dalirisi to’o sede suku Uabobo, Suku Abana to’o Watumaluli, suku Lalabu , Builo to’o Abana, suku Abana to’o suku Lekibuti no suku Waiulaek, Buareca to’o suku Ossoroa.

Aleinde ne’e, iha munisípiu Covalima mak iha suku Fohorem Vila to’o suku Lactos, suku mape, Irsai to’o suku Ucecai.

Munisípiu Manatuto mak iha suku Tasi fatin to’o suku Fatumakerek-Soibada, munisípiu Liquiçá iha suku Kutulau, suku Baura to’o Buku Mera, Bazartete.

Munisípiu Dili mak hanesan suku Beloi, suku Ili Timur to’o Makadade, suku Villa Maumeta to’o Beloi no suku Maumeta to’o suku Makili, Atauro.

Munisípiu Baucau mak iha suku Loilubo to’o suku Osawala I, Vemase, suku Maluro, Quelicai, inklui munisípiu Maliana iha suku Memo to’o Saburai.

Empreza sira ne’ebé iha interese bele foti dokumentu konkursu (Kópia PDF iha CD) sosa hosi kandidatu sira ne’ebé iha interese bainhira hato’o aplikasaun ba iha enderesu no selu $100.000 cash/depósitu ba iha Banku.

Orsamentu ba projetu eletrifikasaun iha suku 76 ne’ebé seidauk asesu eletrisidade hamutuk millaun $12, ne’ebé prevee ona iha orsamentu tinan ne’e.

Jornalista : Florêncio Miranda Ximenes

Editora     : Julia Chatarina

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here