Ekipa Programa Nasionál Dezenvolvimentu Suku (PNDS), halo sosializasaun ba programa Rezilénsia Komunitária no Rekoperasaun Ekonómika (RKRE) ba suku 32 iha munisípiu Bobonaro, kinta (17/06/21). Imajen Tatoli/Sérgio da Cruz.

BOBONARO, 17 juñu 2021 (TATOLI)—Ekipa Programa Nasionál Dezenvolvimentu Suku (PNDS), halo sosializasaun ba programa Rezilénsia Komunitária no Rekoperasaun Ekonómika (RKRE) ba suku 32 iha munisípiu Bobonaro.

Diretór PNDS Munisípiu Bobonaro, Paulino Viegas Tilman, hateten implementasaun programa ne’e iha tinan ne’e, tama ona ba síklu dahaat no Governu Austrália apoia tán fundu hamutuk $836.891 ba munisípiu Bobonaro.

Notísia relevante:PNDS halo sosializasaun fundu RKRE ba autoridade lokál

“Fundu mai hosi Governu Austrália ho totál $836.891. Sosializasaun síklu dahaat ne’e atu bele hahú implementa tuir prioridade ne’ebé suku idaidak hili,” Paulino Viegas Tilman  hateten ba jornalista Agência Tatoli, hafoin sosializasaun iha edifísiu administrasaun munisípal Bobonaro, kinta ne’e.

Implementasaun ba suku 32 iha munisípiu ne’e kompostu hosi suku neen iha postu administrativu Balibo, Cailaco suku ualu no Bobonaro suku 18, ne’ebé kada suku sei hetan orsamentu la hanesan, bazeia ba rezultadu survey tuir estudu viabilidade.

Iha implementasaun programa RKRE, PNDS sei haree prioridade liuliu haree ba problema saida mak suku propoin, tanba orsamentu limitadu.

Antes ne’e PNDS halo ona survey ba postu administrativu Balibo, Cailaco no Bobonaro, maibé seidauk bele implementa tanba suku 32 ne’e Governu la prevee orsamentu iha Orsamentu Jerál Estadu (OJE) 2021, maibé aloka de’it ba postu administrative Maliana, Atabae no Balibo ho totál $935.000 atu finansia atividade fíziku hamutuk $827.000 ba suku 18 no $108.000 ba kustu operasionál.

Jornalista: Sérgio da Cruz

Editór: Cipriano Colo

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here