Diretora Nasionál Armazen no Distribuisaun SAMES, Saturlina Ximenes, entrega simbolikamente vasina AstraZeneca ba reprezentante Autoridade munisípiu Baucau, iha sala apuramentu administrasaun munisípiu Baucau, Villa nova, sábadu (12/06). Imajen TATOLI/Natalino Belo

BAUCAU, 12 juñu 2021 (TATOLI)—Vasina AstraZeneca hamutuk doze 1.322, to’o ohin iha munisípiu Baucau no sei lansa vasina faze daruak ba liña frente, iha segunda (14/06).

Diretora Nasionál Armazen no Distribuisaun Servisu Autónomu Medikamentu no Ekipamentu Saúde (SAMES), Saturlina Ximenes, hateten, ekipa iha armazen sentrál ohin distribui ona vasina AstraZeneca mai munisípiu.

“Ida-ne’ebé simu ona doze dahuluk mak simu vasina hodi halo kompleta segundu doze nian,” Diretora dehan, bainhira entrega ekipamentu vasina iha sala apuramentu admistrasaun munisípiu Baucau, Villa nova, sábadu ne’e.

Notísia relevante: 14 juñu, hahú vasina AstraZeneca doze daruak iha Baucau

Iha fatin hanesan, Diretór Servisu Saúde Munisípiu Baucau (SSMB), Domingos Reinaldo da Costa Guterres, hateten, totál ekipa liña frente iha Baucau hamutuk 2.018, nune’e segunda semana oin sei hahú lansa atu kompleta vasinasaun.

Ekipa SAMES no Autoridade Baucau hasai foto hamutuk hafoin entrega vasina AstraZeneca iha sala apuramentu administrasaun munisípiu Baucau, Villa nova, sábadu (12/06). Imajen TATOLI/Natalino Belo

“Hosi 2.018 pesoál liña frente ne’ebé simu ona ne’e mak sei simu kompleta doze daruak,” nia akresenta.

Aleinde vasina AstraZeneca, ekipa SAMES mós entrega ekipamentu seluk hanesan safety box 5lt hamutuk 30, cotton wool hamutuk 20, syringe auto disable 0,5 ml 23Gx1″ (0.6x25mm) hamutuk 177, glove netrile XL hamutuk 1.170, máskara surgical hamutuk 11.200 no syringe disposable 1ml hamutuk 200.

Tuir dadus, ekipa liña frente ne’ebé sei simu doze daruak hamutuk 2.018, hosi doze 1.322 no prioridade tuir mai ba komunidade idozu no komorbidade hamutuk 21.385, nune’e totál 23.403.

Tuir meta Saúde munisipál nian, sei halo vasinasaun ba totál komunidade Baucau hamutuk 30.406 hosi totál doze 13.220.

Antes ne’e, ekipa liña frente Baucau rasik simu ona vasina AstraZeneca doze daruak iha loron 12 abríl 2021.

Jornalista: Natalino Belo

Editora: Julia Chatarina

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here