Ministru Finansa, Rui Augusto Gomes. Imajen TATOLI/António Gonçalves

DILI, 10 juñu 2021 (TATOLI)—Ministru Finansa, Rui Augusto Gomes, aprezenta fundamentasaun ba Komisaun C ne’ebé trata asuntu Finansa Públika kona-ba proposta Lei Enkuadramentu Orsamentál (LOE) ne’ebé atu substitui Lei Orsamentu no Jestaun Finanseira (LOGF-sigla portugés) hodi hadi’ak di’ak liután ezekusaun Orsamentu Jerál Estadu (OJE) no impede prátika dezorsamentasaun.

“Objetivu primeiru hamosu lei foun ne’e mak ita hakarak garante Orsamentu Jerál Estadu aprezenta reseita no despeza tomak hosi setór públiku administrativu nian, nune’e ita bele iha retratu di’ak ida kona-ba situasaun finanseira públika no ita bele impede prátika dezorsamentasaun,” Ministru Finansa fundamenta liuhosi apresiasaun inisiál ba proposta-lei númeru 27/V(3a)-Lei Enkuadramentu Orsamentál ho Komisaun C no D iha Parlamentu Nasionál, kinta ne’e.

Nia hatutan, implikasaun mak tenke define estrutura setór públiku administrativu ho baze iha regra klara, uniforme no estabelese entidade sira-ne’e integra ka lae iha perímteru orsamentál maibé respeita nafatin rejime autonomia ne’ebé lei inan no lei oan sira seluk prevee ona.

Objetivu daruak, hakarak reforsa liután relasaun entre planeamentu no orsamentu liuhosi orsamentasaun ida bazea ba programa sira, tanba programa sira mak nia foku prinsipál tenke iha rezultadu atubele estabelese relasaun direta entre dotasaun orsamentál ho atividade sira-ne’ebé prevee iha planu anuál hosi entidade públika sira hotu.

Objetivu datoluk, buka atu hadi’ak informasaun ne’ebé baibain prodús no garante katak informasaun sira-ne’e bele uza atubele halo komparasaun iha nível internasionál, nune’e bele dezeña di’ak liután polítika públika no Parlamentu Nasionál, Kámara Konta no Sosiedade Sivíl sira mós bele ezerse sira-nia funsaun di’ak liután bainhira sira halo kontrolu ka halo fiskalizasaun.

Objetivu dahaat, lejizlasaun tenke sai elementu fasilitadór jestaun finanseira no la’ós atu sai fali obstákulu ba dezenvolvimentu funsaun Estadu nian.

“Nune’e, ita tenke buka altera norma sira-ne’ebé impede ka impede ezekusaun Orsamentu Jerál Estadu iha ninia totalidade,” nia argumenta.

Governante ne’e hateten, iha proposta-lei ne’e introdús alterasaun substansiál iha aspeitu balun esensiál tebes ba iha enkuadramentu orsamentál no jestaun finanseira públika, enkuantu hosi aspetu seluk ne’ebé ladauk haree iha nesesidade atu halo alterasaun.

“Tanba ne’e mak ami hili hatama iha lei nafatin, prátika sira-ne’ebé eziste ona maibé dalabarak prátika sira-ne’e laiha konsagrasaun legál. Entaun ita hakarak mantein matrix prosesu orsamentál tanba balun iha duni konsagrasaun konstitusionál no balun ita mantein tanba permite ita halo adaptasaun ida ke lais no fásil iha regra foun,” nia dehan.

Nune’e tékniku sira-ne’ebé iha esperiénsia implementasaun ho lei númeru 13/2009 kona-ba Lei Orsamentu no Jestaun Finanseira (LOGF-sigla portugés), la hetan difikuldade atu halo adaptasaun ba lei foun ida-ne’e.

Haree hosi opsaun lejizlativa oioin, Ministru Finansa ne’e dehan, Timor-Leste presiza realsa tán hodi halo definisaun klaru kona-ba setór públiku administrativu no perímteru orsamentál, alterasaun iha kalendáriu orsamentál ne’e rasik, programasaun orsamentál plurianuál.

Nune’e mós orsamentasaun bazea ba programa, alterasaun rejime prerrogarsaun lei orsamentu jerál estadu nian no hadi’ak informasaun ne’ebé atu prodús.

“Pasu dahuluk atu elabora rejime orsamentál tenke hahú hosi definisaun perímteru ne’e rasik, liuhosi identifika identidade sira-ne’ebé sei integra iha Orsamentu Jerál Estadu no reflete entidade ida-idak ninia reseita no despeza,” Ministru Finansa Rui Augusto Gomes realsa.

Jornalista: Evaristo Soares Martins

Editór: Cancio Ximenes

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here