Atleta potensiál Timor-Leste hosi modalidade Taekwondo, Imbrolia de Araújo dos Reis Amorin. Imajen/Foti hosi Google

DILI, 07 juñu 2021 (TATOLI) – Prezidente Konfederasaun Desportiva Timor-Leste (CDTL, sigla portugés), Afranio Xavier Amaral, informa  atleta timoroan na’in-haat (4) hosi modalidade tolu preparadu ona atu partisipa iha jogu internasionál Olympics Games 2021 ne’ebé atu hala’o iha Tokyo-Japaun.

“Preparasaun ita nian besik finaliza ona, atleta sira-nia preparasaun hahú hosi  janeiru to’o mai ohin loron, maski iha situasaun ne’ebé difisil hanesan serka sanitaria no estadu emerjénsia,” Afranio Xavier Amaral informa Agência Tatoli iha Jináziu Dili, segunda ne’e.

Atleta na’in-haat hosi modalidade tolu ne’e maka hanesan Atletizmu, Taekwondo no Natasaun. Durante ne’e, atleta Atletizmu nian treinu iha Geleno-Ermera, Natasaun nian na’in-rua treinu iha Baucau no Taekwondo nian treinu iha Australia, maibé nia timoroan.

Atleta na’in-haat ho delegasaun ofisiál reprezentativu  Timor-Leste nian  sei dezloka ba tokyo iha loron 12 juñu hodi halo preparativus hotu atu bele partisipa iha eventu ne’ebé sei hala’o iha jullu mai ne’e.

Iha preparasaun Timor-Leste nian hetan apoiu orsamentu hosi Sekretáriu Estadu Juventude no Desportu (SEJD), mezmu proposta kalkulasaun bele hetan apoiu $30.000, maibé SEJD responde ho natoon tuir kbiit no nesesidade.

Jogu Sea Games 2021

Daudauk ne’e mós  prepara hela atu partisipa mós iha jogu Sea Games ne’ebé sei hala’o novembru mai ne’e iha Vietname.

Prezidente CDTL ne’e konfirma tuir oráriu Timor-Leste sei haruka modalidade hamutuk 16 maibé seidauk fiksu.

“Sea Games ita sei prepara bainhira situasaun ne’e rezolve lalais atleta sira tenke hahú treinu agora. Maibé estadu emerjénsia no serka sanitaria kontinua nafatin mak sei sai kestaun tanba atleta-sira hela iha Dili sei laiha oportunidade atu halo treinamentu,”  Afranio Xavier haktuir.

Jornalista       : Hortencio Sanchez

Editór              : Francisco Simões

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here