Tabela evolusaun surtu COVID-19 iha Timor-Leste, hosi 21 marsu 2020 to’o 30 maiu 2021, tuir klasifikasaun transmisaun OMS. Imajen/CIGC

DILI, 30 maiu 2021 (TATOLI)–Tuir dadus hosi Sala Situasuan, Sentru Integradu Jestaun Krize (CIGC, sigla portugés), ne’ebé divulga iha domingu (30/05), hatudu katak kazu detetadu pozitivu foun COVID-19 hamutuk 145 no rekuperadu 186.

“Kazu detetadu foun ohin hamutuk 145, kompostu hosi munisípiu Dili na’in-98 no munisípiu seluk hamutuk 47,” Koordenadór Forsa-Tarefa ba Prevensaun no Mitigasaun Surtu COVID-19 iha Timor-Leste, Rui Maria de Araújo, informa liuhosi nota ne’ebé Agência TATOLI asesu, domingu ne’e.

Kazu ativu foun kompostu hosi mane 96 no feto 49, hosi idade 12 mai kraik na’in-haat, idade entre 12 to’o 59 na’in-138 (95,1%) no idade 60 ba leten iha na’in-tolu.

Enkuantu, kazu detetadu hirak ne’e ho kategoria sintomátiku (ho sintoma) hamutuk 11,7% no seluk asintomátiku (la areprezenta sintoma).

Nune’e, kazu ativu ne’ebé baixa iha sentru izolamentu hamutuk 2.648 no totál kazu rejistadu iha Timor-Leste hahú 21 marsu 2020 to’o ohin loron hamutuk 6.897.

Totál kazu pozitivu ne’ebé baixa iha ospitál kada loron no kumulativu. Imajen/CIGC

“Hosi horiseik  mai ohin, Laboratóriu Nasionál Saúde halo teste swab ka polymerase chain reaction (PCR) hamutuk 601  iha Dili, hanesan vijilánsia sentinela rua, rastreiu ba kontaktu (contact tracing) na’in-70,  rastreiu aleatóriu (random screening) 130,  viajen sai hosi serka sanitária munisípiu Dili na’in-375 no viajen internasionál hamutuk 13,” Koordenadór esplika.

Aleinde ne’e, follow up iha kuaretena laiha, totál teste PCR ne’ebé halo iha loron 29 maiu iha munisípiu seluk inklui Rejiaun Administrativa Espesiál Oé-cusse Ambeno (REAOA) no Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV) hamutuk 632, kompostu hosi Baucau na’in-91, Ermera 44, Maliana 56,  Maubisse 135,  RAEOA 0, Suai 135, Viqueque 99, HNGV 72.

Evolusaun COVID-19 iha Timor-Leste

Durante ne’e, matenek-na’in epidemiolojia sira uza indikadór ‘insidénsia’ atu sukat evolusaun surtu COVID-19 iha munisípiu Dili no munisípiu seluk inklui RAEOA.

Kazu detetadu foun kada loron iha Timor-Leste tomak, pur munisípiu no RAEOA. Imajen/CIGC

Nune’e, konvensionalmente insidénsia sukat totál kazu foun, kada loron hosi abitante 100.000, hatudu risku ne’ebé populasaun iha atu hetan da’et COVID-19.

Dadus hatudu média hosi insidénsia COVID-19 iha Timor-Leste durante loron hitu ikus maka abitante 13,6/100.000,  enkuantu ba de’it munisípiu Dili abitante 42,8/100.000.

Nune’e, insidénsia ne’e nafatin hatudu katak munisípiu Dili maka fatin ho risku boot liu atu populasaun hetan da’et no hada’et tutan vírus SARS-CoV-2, tuir kedas maka munisípiu Bobonaro, Baucau no Covalima.

Lista tuir mai hatudu valór nominál média taxa insidénsia COVID-19 durante loron hitu ikus pur munisípiu. Imajen/CIGC

Sala izolamentu Vera Cruz halo tratamentu ba kazu detetadu na’in-36, iha área obstetrisia na’in-13, iha medisina interna na’in-22, no neonatolojia iha ida.

Entretantu, hosi na’in-13 iha obstetrisia ho kategoria leve hotu, na’in-22 iha medisina interna, na’in lima mak grave, ne’ebé tolu iha ICU, rua uza ventiladór no ida uza CPAP no oksijéniu, na’in-17 moderadu, enkuantu kazu ida iha neonatolojia ho kondisaun leve.

Jornalista: Florêncio Miranda Ximenes

Editora: Julia Chatarina

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here