Kampaña sensibilizasaun nasionál ba prevensaun peste Lakataru Makerek no peste Suína Afrikana, iha salaun enkontru MAP, Comoro, sesta (07/05). Imajen TATOLI/Natalino Costa

DILI, 07 maiu 2021 ( TATOLI)—Ministériu Agrikultura no Peska (MAP) kolabora ho Embaixada Austrália iha Timor-Leste liuhosi Market Development Facility (MDF), lansa kampaña sensibilizasaun nasionál ba prevensaun peste Lakataru Makerek (Fall Armyworm) no peste Suína Afrikana (African Swine Fever), ne’ebé atividade ne’e sei realiza iha territóriu laran tomak iha maiu nia laran.

African Swine Fever kuaze hamate fahi barak, tanba ne’e MAP halo sensibilizasaun hodi prepara meiu ruma hodi rekupera fali fahi sira ne’ebé mate liuhosi sosa fali fahi, tanba ne’e tenke haree kondisaun didi’ak,” Ministru Agrikultura no Peska, Pedro Reis, hateten iha salaun enkontru MAP, Comoro, sesta ne’e.

Enkuantu, Peste Lakataru Makerek sempre mosu  hodi estraga komunidade nia batar, nune’e MAP halo kedan observasaun iha terrenu.

“Bainhira peste ne’e mosu hodi estraga komunidade sira-nia batar, ha’u tun kedan ba terrenu hodi haree fatin ne’ebé peste sira ataka no fatin ne’ebé la ataka. Iha ne’ebá identifika fatin sira hetan ataka kuaze 25%,” nia haktuir.

Maski nune’e, produsaun no kolleta batar hosi agrikultór sira iha tinan ne’e kontinua sa’e.

“Maski peste ne’e ataka batar, maibé produsaun batar tinan ne’e sa’e no agora daudaun fornese ba programa Cesta Bázika,” Ministru akresenta.

Tanba ne’e, atu mellora produsaun batar atu peste Lakataru Makerek labele han no prevene moras Suína Afrikana, maka MAP kolabora ho parseiru internasionál sira hanesan MDF, Programa Ai-han Mundiál (WFP, sigla inglés) no Organizasaun Ai-han no Agriltura (FAO, sigla inglés) atu buka esforsu sosializa liuhosi kampaña sensibilizasaun nasionál.

Iha fatin hanesan, Diretór Jerál Pekuaária no Veterinária MAP, Domingos Gumão, hateten, hosi tinan kotuk to’o agora, peste Suína Afrikana konsege hamate fahi hamutuk 6.000 ne’ebé reprezenta 9% ne’ebé iha.

Tuir Diretór ne’e, daudaun ne’e peste ne’e kontinua hamate fahi maibé ladún ona hosi 9% tun ba 2%.

“Lansamentu ne’e hatudu tékniku aplika bio-seguransa, ne’ebé ekipa iha nasionál no destakadu iha munisípiu sira sei uza,” nia hatutan.

Nune’e mós, Xefe Departementu Floresta no Planta, Américo Brito, hateten, durante ne’e peste Lakataru Makerek fó impaktu ba komunidade sira-nia batar, tanba ne’e liuhosi sensibilizasaun, MAP fó orientasaun ba extensionista iha munisípiu hamutuk agrikultór sira hodi halo prevensaun, nune’e hamenus ataka peste ba batar.

Jornalista: Natalino Costa

Editora: Julia Chatarina

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here