Diretór ONG Saude Ba Ema Hotu (SABEH), André Belo. Imajen Tatoli/Felicidade Ximenes

DILI, 16 abríl 2021 (TATOLI)-Diretór Ezekutivu Saúde Ba Ema Hotu (SABEH), Andrezinho Belo, informa  hafoin akontesimentu dezastre naturál, 04  abríl ne’e,  SABEH hahú fó ona atendimentu ba vítima dezastre naturál hamutuk 1.000-resin.

“Hafoin akontesimentu inundasaun iha kapitál Dili, liu loron-rua, ami ba halo vizita sentru evakuasaun hamutuk 12 no  ami fó konsulta ona ba vítima-sira hamutuk ema 1.000-liu. Hosi númeru ema ne’ebé ami fó tratamentu saúde, iha na’in-870 maka moras,” Diretór Ezekutivu SABEH, Andrezinho Belo, informa ba Agência TATOLI liuhosi telefónika, sesta ne’e.

Nia hatutan, bainhira sira konsulta pasiente sira ne’ebé hetan moras númeru aas liu mak hanesan, Infesaun Vias Respiratóriu konta 50%, diarea, isin-katar, moras estómagu, matan-mean no tensaun ne’e porsentu kiik hela.

Nia argumenta, vítima sira ne’ebé hetan moras hanesan Infesaun Vias Respiratóriu, diarea no isin-katar tanba kauza hosi inundasaun.

Kona-ba ai-moruk ne’ebé fó tratamentu ba vítima dezastre naturál sira-ne’e, Andrezinho Belo, informa SABEH iha ai-moruk sufisiente atu fó apoiu ba vítima-sira.

“Ami rasik mós ai-moruk sufisiente no dala ruma mós ami hetan apoiu hosi Servisu Autónomu Medikamentu Ekipamentu Saúde (SAMES) bainhira ami halo atendimentu saúde ba vítima-sira,” nia tenik.

Tanba ne’e nia dehan, kona-ba vítima inundasaun daudaun ne’e sira sei foku fó atendimentu  uluk ba vítima dezastre naturál iha Munisípiu Dili, hotu mak kontinua ba munisípiu sira seluk ne’ebé sai vítima ba dezastre naturál.

Sentru evakuasaun vítima dezastre naturál ne’ebé SABEH fó atendimentu saúde maka hanesan  Sentru Evakuasaun Igreja Hera, Padre Kanosianu Hera, Mota ki’ik, Halodolar, João Paulo II Tasi-Tolu, Eis Patrimóniu Estadu, Masin Lidun, BTN I Tasi-Tolu, Bidau, Fuslam Kakaulidun, Becussi no Filhas de  Maria Auxilidora, Comoro.

Jornalista       : Arminda Fonseca

Editór             : Francisco Simões

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here