Vise-Prezidente Parlamentu Nasionál, Maria Angelina Lopes Sarmento. Imajen Tatoli/Egas Cristóvão

DILI, 26 marsu 2021 (TATOLI)—Parlamentu Nasionál (PN) hein VIII Governu Konstitusionál lideradu Primeiru Ministru (PM) Taur Matan Ruak aprezenta Orsamentu Retifikadu (OR) hodi fó responde ba propagasaun surtu COVID-19.

“Ami rona informasaun katak fulan-abríl ne’e Governu hakarak aprezenta Orsamentu Retifikadu. Informasaun ne’ebé ami rona sei laiha aumentu ba tetu orsamentál maibé altera de’it hosi programa sira-ne’ebé mak Governu haree seidauk prioridade atu ezekuta,” Vise-Prezidente Parlamentu Nasionál, Deputada Maria Angelina Lopes Sarmento, informa ba jornalista sira, iha uma fukun PN, sesta ne’e.

Governu bele aprezenta Orsamentu Retifikativu, nia esplika, tanba ezekuasaun OJE 2021 iha trimestre dahuluk atinje ona 20.2% hosi totál orsamentu biliaun $1.895.

Nia dehan, Governu bele aprezenta Orsamentu Retifikativu tanba Lei Orsamentu no Jestaun Finanseira (LOGF-sigla portugés) fó dalan.

“Enkuantu nein ezekuta pursentu ida mak labele maibé tama ona trimestre dahuluk ne’e normál ona, la nesesariamente retifikadu mai iha fulan-juñu no jullu tanba situasaun ida agora ne’e mak ejize Governu aprezenta retifikadu. Natureza aprezentasaun retifikadu ida agora la hanesan ho retifikadu iha tinan hirak liubá,” nia dehan.

Nia fó ezemplu, projetu infraestrutura sira-ne’ebé mak la’ós prioridade, tanba ema sira-ne’ebé servisu iha mega projetu sira-ne’e barak mak fila ba sira-nia rain.

“Entaun imposivel projetu sira-ne’e atu realiza, kuandu transferénsia hosi dirasaun ida ba dirasaun seluk, ne’e ezersísiu internál nian. Maibé, hosi ministériu ida ba ministériu seluk, ne’e presizamente tenke lori mai parlamentu,” nia hateten.

Nia dehan, fundu kontinjénsia ne’ebé prevee iha orsamentu 2021 la sufisiente atu fó resposta ba pandemia COVID-19 tanba hetan korte.

“Tanba ne’e mak Governu nia kalkulasaun katak, se fundu kontinjénsia ita foti hotu, buat ruma akontese derrepente entaun osan ita labele prevee ona. Entaun, dalan di’ak liu mak lori retifikadu mai, nune’e fundu kontinjénsia ita labele book,” nia dehan.

Jornalista: Evaristo Soares Martins

Editór: Cancio Ximenes

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here