Estudante feto ida ne'ebé baku hosi Koordenadór Eskola Ensinu Báziku Filiál 214 Manulete, Suku Koliati Leotelo, Postu Administrativu Hatulia, Munisípiu Ermera. Imajen/Facebook.

DILI, 20 marsu 2021 (TATOLI)–Ministériu Edukasaun Munisípiu Ermera, segunda (22/03), sei halo investigasaun ba Koordenadór Eskola Ensinu Báziku Filiál  214 Manulete, Suku Koliati Leotelo, Postu Administrativu Hatulia, Munisípiu Ermera, ne’ebé hakanek estudante feto ida ho inisiál MdC iha aulas bainhira prosesu ensinu aprendizajen la’o hela.

Superintendente Edukasaun Munisípiu Ermera, Gaspar Monteiro Gomez, informa  nia seidauk bele divulga informasaun kona-bá kazu estudante ida kanek tanba agresaun fíziku hosi koordenadór eskola nian tanba nia seidauk iha dadus detallu kona-ba insidente ne’e.

”Ha’u rona ona kazu ida-ne’e, maibé ha’u seidauk hatene loloos kronolojia akontesimentu ne’e,” Gaspar Monteiro Gomez, haktuir  Agência Tatoli via telefone, sábadu ne’e.

Nia hateten presiza kria investigasaun ida para bele hetan informasaun detallu liután tanba saida mak koordenadór ne’e tenke baku ninia estudante to’o hetan kanek. Ho baze investigasaun ne’e maka  Ministériu Edukasaun Munisípiu Ermera bele halo apuramentu no foti desizaun disiplinár.

Informasaun ne’ebé Ministériu Edukasaun Munisípiu Ermera simu mós katak  polísia eskuadra postu Hatulia  bolu ona koordenadór eskola EBF ne’e hodi ba presta ninia deklarasaun.

Jornalista : Tomé Amado

Editór       : Francisco Simões

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here