Ekipa IGE normaliza bee nalihun iha estrada ligadu Taibesi ba Becora. Imajen/Mídia MOP

DILI, 04 marsu 2021 (TATOLI)-Ministériu Obra Públika (MOP) hahú halo preperasaun ba elaborasaun ezbosu dekretu-lei hodi transforma Institutu Jestaun Ekipamentu, Institutu Públiku (IGE,I.P sigla portugés) ba empreza públika, atubele halo atendimentu ba sidadaun ho efisiénsia no efikásia, no iha tempu hanesan bele rekolla reseita ba konfre Estadu.

“Ha’u ho Ministru Obra Públiku halo ona enkontru atu asesor legál no parte Ministériu Obra Públika prepara ezbosu ka legalidade sira atu trasforma IGE ba empreza públika, hafoin aprezenta ba Konsellu Ministru atu halo diskusaun no aprovasaun,” Prezidente Konsellu Administrasaun IGE,I.P, Ermenegilda da Costa Laurentina, informa ba Agência TATOLI, iha ninia knaar fatin, Caicoli, Dili, kinta ne’e.

Tuir  nia,  tinan ne’e iha faze preperasaun no tinan oin mak bele halo ona transformasaun.

Dadaun ne’e, IGE nia serbisu hanesan institutu públiku jere rasik nia orsamentu kada tinan, maibé atividade hotu sei tutela MOP.

“Ha’u rasik rona transformasaun ne’e kontente no hanoin planu di’ak, tanba bele  harii ona empreza estatál atu kompete ho kompañia sira, nune’e osan sira ne’e bele sirkula iha ita-nia rai-laran,” nia akresenta.

Nia dehan, instituisaun ne’e prontu jere bainhira transforma ba empreza públika, liuliu iha rekursu no ekipamentu atubele kompete iha mega projetu.

IGE iha ona esperiénsia kona-ba poupansa orsamentu no rekolla reseita, tanba iha tinan 2020 konsege poupa osan Estadu millaun $4 ho intervensaun direta institutu ba terrenu rezolve infraestrutura públika ne’ebé a’at tanba dezastre naturál.

“Iha tinan 2020,  ami rekolla reseita $160.000, maibé hosi 2019 to’o 2020 konsege rekolla ona reseita ba konfre Estadu hamutuk millaun $2,” nia  informa.

IGE rekolla reseita hosi kompañia privada ne’ebé aluga mákina pezadu hodi hala’o serbisu iha terrenu no kompañia ba selu direta iha banku.

Iha tinan ne’e, institutu públiku ne’e avansa ona faze dahuluk konstrusaun morru edifísiu foun ne’ebé sei hala’o iha Hera ho orsamentu $600.000.

“Ami halo edifísiu iha Hera no iha tinan ida-ne’e ami tama ona ba faze  konstrui morru, instalasaun bee no eletrisidade,” nia hatutan.

Bazeia ba dezeñu no Bill of Quantity (BoQ), morru iha Hera ne’e kuaze haleu iha rai ektare haat.

IGE hanesan instituisaun ida atu garante utilizasaun efisiente ba mákina pezada, ekipamentu no veíkulu pezadu.

Governu deside kria IGE iha tinan 2005 hanesan institutu públiku ho autonomia administrativa, finanseira no patrimóniu própriu ne’ebé responsável ba boa jestaun no esplorasaun ba bens iha ámbitu prosekusaun dezenvolvimentu infraestrutura no nesesidade ba serbisu administrasaun públika.

Jornalista: Florencio Miranda Ximenes

Editora: Julia Chatarina

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here