Imajen/Media EIROS TL.

DILI, 19 Fevereiru 2021 (TATOLI)—Diretór Ezekutivu Eiros Entrepleneur Intitute (EEI), João Paulo Gama Guterres, fó apresiasaun ba formandu na’in-140 ne’ebé ohin simu graduasaun no finalista sira-ne’e prenxe ona rekezitu formasaun nian hanesan konfere grau formasaun no grau formativu.

 “Ha’u fó apresiasaun tebes ba finalista na’in-192 ne’ebé ohin simu ona gradusaun. Tanba simboliza imi finaliza ona durante imi-nia formasaun profisionál durante tinan ida no fulan neen. Ohin, hetan rezultadu di’ak, tanba ne’e ita hotu presiza apresia no agradese ba aman Maromak ba susesu ida ne’e. Matenk ne’ebé imi aprende ona iha Eiros tenke ba oin kontribui ba ita-nia dezenvolvimentu nasional,” João Paulo Gama Guterres hateten iha nia diskursu bainhira fó apresiasaun ba graduadu sira iha salun Katedrál, Vila Verde, Dili, sesta ne’e.

Diretór ne’e husu ba graduadu sira atu matenek ne’ebé durante ne’e sira hetan ona iha Eiros tenke aplika no implementa iha fatin seluk, tanba sira hetan ona kuñesimentu no iha abilidade iha teoria no prátika.

“Durante ne’e ami fó formasaun ba formandu sira iha prioridade komponente prinsipál haat hanesan ami fó ba sira mak hanesan kuñesimentu signifika tenki hatene, abilidade tenke halo mai hosi teória, prátika, stitude, no esperiénsia. Esperiénsia ne’e importante tebes ba ita hotu tanba liuhosi espreriénsia ne’e hanesan bukae ida ba ita hodi hakat ba oin atu atinji ita-nia mehi,” nia hateten.

Finalista na’in-129 ne’ebé simu graduasaun ne’e mai hosi área sira hanesan Departamentu Komputer Office no Administrasaun hamutuk na’in-35, Departamentu Komputer office finansa na’in- 29, Komputer Enjinária na’in-5. Programa Formasaun fulan neen iha área Administrasaun na’in-8 no Formasaun ba Inglesh Mind Your Own Generál Business hamutuk na’in-52.

Jornalista: Arminda Fonseca

Editór: Cancio Ximenes

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here