Madre ida marka hela ahu-kdesan ba Labarik feto ida nia reen-to'os bainhira partisipa iha misa kuarta feira sinzas iha Igreja Maria Auxiliadora Comoro, Imajen TATOLI/Antonio Goncalves.

DILI, 15 fevereiru 2021 (TATOLI)—Arsebispu Arkidioseze Metropolitana Dili, Don Virgílio do Carmo da Silva, husu ba amu selebrante sira iha Timor laran tomak atu iha selebrasaun Kuarta-feira sinzas ne’e, halo tuir orientasun sira-ne’ebé mai hosi Kongregasaun Kultu Divinu no Dixiplina Sakramentu (CDDS-sigla portugés) nian.

“Ha’u hato’o ba Reverendu Padre sira atu iha Quarta-feira de Sinzas, iha 17 fevereiru 2021, halo tuir orientasaun sira-ne’ebé mai hosi Kongregasaun Kultu Divino ni Dixiplina Sakramentu, kona-ba ritu impozisaun Sinzas nian iha tempu Pandemia COVID-19,” Don Virgílio do Carmo da Silva hateten liuhosi nota imprensa ne’ebé Agência TATOLI asesu, segunda ne’e.

Don Virgílio hatutan, regra ne’ebé padre sira sei sei hala’o durante misa sinzas nian mak Amu-Lulik sira halo tiha orasaun no bensa sinzas nian no tuir kedas hisik agua benta, la dehan buat ida.

“Na’i-lulik fila ba sarani sira no hateten dala ida de’it ba hotu-hotu, formulasaun ne’ebé ita hetan iha misál Romano ‘hakribi salan no fiar iha Evangellu’ ka ‘hanoin ba katak ó mai hosi rai-rahun no sei fila ba rai-rahun’ ne’e,” Don Virgílio hateten.

Nune’e, amu bispu ne’e hateten, molok atu tau ahu-kdesan ba sarani sira-nia reen-to’os bá, Nai Lulik sira sei fase liman uluk no tau máskara mak hafoin hakbesik-aan ba sarani sira, foti ahu kdesan no tau ba iha sarani ida-idak nia reen-to’os no sei la dehan buat ida.

Jornalista: Osória Marques

Editór: Cancio Ximenes

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here