Logotipu MEJD

DILI,26 janeiru 2021(TATOLI)—Desde estabelesimentu Diresaun Nasionál Ensinu Rekorrente (DNER), hosi Ministériu Edukasaun Juventude no Desportu (MEJD) iha tinan 2016 to’o 2020, konsege gradua estudante na’in 816 ho diploma bázika.

Diretór nasionál DNER, José Artur Viana, esplika hosi númeru estudante hirak ne’e ho idade adultu ne’ebé la konsege remata sira nia estudu iha eskola ensinu báziku, segundu no terseiru síklu.

“Ita aselera programa Ensinu Rekorrente ba estudante ensinu báziku ne’ebé abandona estudu, hahú iha 2016. Ita konsege atribui diploma bázika ba estudante na’in 816. Hosi númeru ne’e, iha ema ho defisiénsia na’in 30 no xefe suku na’in-tolu,” José Artúr Viana, ba jornalista Agência Tatoli iha serbisu fatin Vila Verde, tersa (26/01).

Tuir observasaun hosi DNER katak, maski prosesu eskolaridade mak diferente ho edukasaun formál sira, maibé hosi estudante 816 ne’e, pursentu 30 de’it mak hetan aproveitamentu di’ak ba eskola ensinu sekundária.

“Ezemplu iha eskola ensinu bázika segundu síklu tinan neen no terseiru síklu tinan tolu, maibé iha Ensinu Rekorrente tinan tolu iha segundu síklu, no  tinan rua iha terseiru síklu,” nia esklarese.

To’o oras ne’e, MEJD liu hosi DNER estabelese ona sentru formasaun sanulu iha munisípiu sia, hanesan Lautém, Baucau, Manatutu, Aileu, Bobonaro, Manufahi, Ermera, Dili no Rejiaun Administrativa Espesiál Oe-cusse Ambeno (RAEOA).

“Hosi munisípiu sia ne’e, Dili de’it mak iha sentru formasaun rua no seluk iha de’it sentru ida,” nia subliña.

Dixiplina importante ne’ebé DNER utiliza ba prosesu aprendizazen iha Ensinu Rekorrente mak hanesan, língua, siénsia naturál no matemátika.

Totál profesór ne’ebé hanorin iha sentru formasaun sanulu ne’e hamutuk na’in 48, no tuir planu DNER sei halo tan rekrutamentu atu reforsa prosesu aprendizazen.

Jornalista: Tomé Amado

Editór: Cipriano Colo

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here