Serimónia asinatura entendimentu entre autoridade Ministériu Sáude ho Uniaun Europeia no Organizasaun Mundiál Saúde, iha Palásiu Sinzas, Caicoli, segunda (18/01).Imagen/Média MS.

DILI, 18 janeiru 2021 (TATOLI)–Organizasaun Mundiál Saúde (OMS) ho Uniaun Europeia (UE) oferese millaun $2.4 ba preparasaun vasinasaun, no mós atu responde surtu COVID-19 iha Timor-Leste.

Molok halo transferénsia, Ministériu Saúde hamutuk Uniaun Europeia no Organizasaun Mundiál Saúde asina uluk akordu ba projetu ne’ebé atu ezekuta iha 2021.

”Ohin ita asina akordu ho Uniaun Europeia no Organizasaun Mundiál Saúde, ho orsamentu millaun $2.4 atu hametin kondisaun sira, inklui fó treinamentu ba pesoál saúde, hadi’a kondisaun kuarentena no izolamentu bainhira ita halo revizaun ruma ba protokolu sira. Akordu ida ne’e asina ona no hein  Ministériu Saúde haree ba área ne’ebé mak atu implementa. OMS ho UE  mós tenki transfere osan, entaun sira mós tenki iha dokumentu ruma antes implementa, tanba orsamentu ne’e ba preparasaun vasinasaun nian,’’ Ministra Saúde Odete Maria Freitas Belo hateten ba jornalista sira, hafoin asina akordu projetu responde COVID-19 iha Timor-Leste ba tinan 2021 iha Palásiu Sinzas Caicoli, segunda ne’e.

Iha fatin hanesan Embaixadór Uniaun Europeia, Andrew Jacobs, espresa ninia sentiment orgullu tanba bele hola parte nafatin atu fó apoiu ba Timor-Leste iha situasaun surtu COVID-19, liuliu iha situasaun emerjénsia.

”Ha’u orgullu mai iha ne’e hodi lansa parseria foun ho Ministériu Saúde, Organizasaun Mundiál Saúde atu apoia liután Timor-Leste iha luta kontra surtu COVID-19.

Andrew Jacobs konsidera inisiativa ida ne’e atu apoia Governu Timor-Leste hodi hametin ninia kapasidade oinsa hamenus impaktu husi COVID-19 no hatán ba situasaun emerjénsia sira seluk ne’ebé bele mosu.

“Totál Orsamentu ne’ebé disponível ba asaun ida-ne’e, hamutuk Euro millaun rua pontu tolu (2.3) no Uniaun Europeia kontribui kuaze Euro millaun rua, ne’ebé ekivalente ba millaun $2.4,” nia subliña.  

Tuir nia, apoiu ba saúde ida ne’e, hodi hatán ba surtu COVID-19, ne’ebé dezenvolve ona bazeia ba Planu Estratéjiku Nasionál ba Preparasaun no Resposta ne’ ebé prepara no aprova ona iha fulan-marsu tinan 2020.

Ho orsamentu ne’e, OMS ho UE hakarak ajuda Governu Timor-Leste atu fó asisténsia téknika espesializada ba formasaun institusionál no rekursu umanu, fó apoiu ba kapasidade laboratóriu, jestaun efetiva ba kazu sira, fornesimentu no distribuisaun ekipamentu diagnóstiku nian no medikamentu.

Nun’e mós reprezentante Organizasaun Mundiál Saúde iha Timor-Leste, Arvind Mathur, hateten OMS nia apoiu tékniku sei envolve diálogu polítika, suporta estratéjiku, apoiu tékniku bainhira presiza, inklui provizaun serbisu direta.

”Uniaun Europeia nia kontribusaun ne’e importante ba OMS nia esforsu tomak, hodi suporta Timor-Leste atu responde surtu ida ne’e. Hamutuk ita tenke kontinua medida hodi fortalese responde ba COVID-19 liuhosi implementa ho rigorozu medida preventiva báziku saúde públiku nian,” Arvind Mathur hateten.

Arvind Mathur  konsidera kolaborasaun entre UE ho OMS iha área kobertura Saúde Universál sai hanesan ezemplu diak tebes ne’ebé bele ajuda diakliu tan Timor-Leste.

Jornalista: Felicidade Ximenes

Editór: Cipriano Colo

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here