Komandu Polísia Munisípiu Dili detein membru grupu arte marsiál (GAM) na’in-29 ne’ebé envolve iha kazu konfrontasaun iha Aldeia 05, Suku Fatuahada, Postu Administrativu Don Aleixo, Munisípiu Dili. Imajen Tatoli/Eugénio Pereira

DILI, 29 dezembru 2020 (TATOLI) – Komandu Polísia Munisípiu Dili detein membru grupu arte marsiál (GAM) na’in-29 ne’ebé deskonfia envolve iha kazu konfrontasaun iha Aldeia 05 (eis Merkadu Comoro), Suku Fatuahada, Postu Administrativu Don Aleixo, Munisípiu Dili.

Membru GAM na’in-29 kompostu grupu Ikatan Keluarga Silat (IKS) Kera Sakti  na’in-22 no grupu arte rituál Sete-Sete (77) na’in-13 ne’ebé envolve kria problema tuda-malu iha segunda kalan 28 dezembru 2020.

Segundu Komandante PNTL, Munisípiu Dili, Superintendente Euclides Belo, klarifika, iha konfrontasaun tuda malu entre grupu rua ne’e rezulta populasaun ida ketak kanek grave iha ulun no PNTL to’o kedas fatin hodi atua situasaun no detein suspeitu sira.

“Iha 28 dezembru kalan, mosu asaltu malu iha área Luru-Mata nian hosi grupu rua entre Kera Sakti no 77 nian. PNTL halo kapturasaun ba ema hamutuk 28, inklui mós objetu ba krime ne’ebé PNTL halo apreensaun hanesan, sasán kro’at; katana ida, rama ambon haat, fízika boraixa tolu no seluk tan,” Superintendente Euclides Belo, hateten ba jornalista iha Komandu PNTL, Caicoli, Dili.

Konfrontasaun entre grupu rua ne’e rezulta sidadaun mane ida kanek, no vítima lori ona keixa komandu ho númeru rejistu kriminál 0674/20dicrn.

PNTL nota, problema ne’e akontese kauza hosi problema ki’ik balun ne’ebé akontese membru balun hodi hada’et ba organizasaun.

Superintendente Euclides hatutan, suspeitu PNTL sei halo investigasaun ba sira hotu- hotu too remata foin aprezenta kazu ne’e ba Ministériu Públiku.

“Agora sei halo investigasaun hodi hein orientasaun balun mai hosi Ministériu Públiku ba sira nain 29 ne’e ninia kazu bele muda estatutu ka ou kumpre nafatin prosesu identifikasaun,” Euclides hateten.

Tuir observasaun Agência Tatoli nota suspeitu sira maioria mesak idade joven kompostu hosi estudante, negosiante sira ne’ebé halo atividade moris iha eis  Merkadu Comoro.

Komandante PNTL Munisípiu Dili, Superintendente Xefe, Henrique da Costa rasik halo apela autór sira atu labele halo beibeik konflitu hodi perturba estabilidade seguransa iha rai laran no husu sira atu sai autór ba paz hodi kontribui ba dezenvolvimentu.

Jornalista   : Eugénio Pereira

Editór        : Francisco Simões

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here