Prezidente Parlamentu Nasionál, Aniceto Longuinhos Guterres Lopez.

DILI, 22 dezembru 2020 (TATOLI)—Prezidente Parlamentu Nasionál, Deputadu Aniceto Longuinhos Guterres Lopes, hateten projetu-lei no proposta-lei ne’ebé pendente sei rezolve iha tinan 2021 nune’e bele sai ba lei.

“Inisiativa lei sira barak mak pendente hela iha parlamentu, ida-ne’e ami tenke rezolve (iha 2021), no mós inisiativa seluk ne’ebé mai hosi Governu. Ezemplu, Lei Orsamentu no Jestaun Finanseira (LOGF-sigla portugés) ne’ebé Governu prepara hela ona lei foun atu troka,” Prezidente Parlamentu Nasionál, informa ba jornalista sira hafoin enkontru Prezidente Repúblika Francisco Guterres “Lú Olo”, iha Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, tersa ne’e.

Proposta-lei no projetu-lei ne’ebé pendente Parlamentu Nasionál mak hanesan projetu-lei podér lokál, projetu-lei eleisaun munisipál, proposta-lei kódigu mineiru (hein ba faze espesialidade), proposta-lei autorizasaun lejizlativa ba governu hodi altera kódigu prosesu sivíl.

Nune’e mós proposta-lei autorizasaun lejizlativa kona-ba baze jerál organizasaun iha administrasaun públika no proposta-rezolusaun konvensaun Nova Iorke kona-ba rekoñesimentu no ezekusaun sentensa abritrál estranjeiru.

Purtantu Komisaun A (Justisa no Konstitusionál) lideradu Deputadu Joaquim dos Santos, halo ona konsulta públiku kona-ba lei podér lokál no eleisaun munisipál iha Munisípiu Bobonaro, Ermera no Munisípiu Aileu. Iha tempu Deputada Carmelita Caetano Monis lidera Komisaun A halo ona konsulta públiku iha Munisípiu Covalima.

Maske lei pendente sei barak, Aniceto esplika, iha fulan tolu ikus ne’e parlamentu konsege aprova OJE 2020 no 2021, aprova lei estadu emerjénsia dala barak ona, lei Medida Prevensaun no Kombate Korrupsaun (MPCC-sigla portugés) no lei protesaun sivíl.

“Alende lei sira-ne’e, parese lei sira-ne’ebé liga ba polítika nian, eleitorál nian, tanba 2022 tama ona eleisaun prezidensiál, apár ho lei eleitorál apár mós lei partidu polítiku maibé sira-ne’e hotu parlamentu hein inisiativa hosi governu, governu aprezenta mai ami tenke fó prioriade tanba ita besik daudaun eleisaun,” Prezidente Parlamentu Nasionál, Deputadu Aniceto Longuinhos Guterres Lopes, hateten.

Jornalista: Evaristo Soares Martins

Editór: Cancio Ximenes

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here