Espoza Primeiru Ministru (PM), Isabel da Costa Ferreira. Imajen Tatoli/António Dasiparu

DILI, 03 dezembru 2020 (TATOLI) – Komandu Polísia Nasionál Timor-Leste (PNTL) Munisípiu Dili, halo ona  inkéritu no investigasaun ba joven na’in-haat ne’ebé “interrompe” movimentu karreta ne’ebé tula Isabel da Costa Ferreira, espoza Primeiru-Ministru (PM), Taur Matan Ruak, tersa (02/12), iha área Metiaut-Dili.

Isabel Ferreia  ho nia-oan sira momentu ne’ebá, purvolta tuku 6: 00 dadeer, sai hosi uma ho sira-nia karreta privadu ne’ebé kondús hosi motorista atu ba partisipa misa iha Igreja Bidau-Dili, bainhira hala’o hela viajen, derrepente joven-sira iha Aldeia 17 de Abril Suku Metiaut, Kristu Rei, Dili, halo “interrompe” ho razaun ne’ebé la klaru.

“Joven na’in-haat ho kondisaun lanu iha momentu ne’ebá haree bainhira Espoza Primeiru-Ministru nian, Isabel Ferreira atu liubá Kapela Bidau nian atu partisipa misa, hetan “interrompe” hosi joven iha fatin refere,” Komandante PNTL Munisípiu Dili, Superintendente Xefe  Hendrique da Costa, haktuir ba jornalista iha Komandu PNTL, Dili, ohin.

Komandante Hedrique haktuir kronolojia katak joven na’in-haat ne’e hamriik iha estrada hodi hapara karreta, no joven ida tenta baku karreta nia kapon hodi hakilar kondutór loke odamatan, maibé karreta nia odamatan xave metin, nune’e motorista lori karreta halai liu hodi ba hato’o keixa ba Polísia Eskuadra Kristu Rei.

Parte PNTL halo kedas atuasaun hodi buka tuir suspeitu-sira no kaer sira  iha sira-nia hela fatin no detein kedas iha sela PNTL Dili hodi hala’o prosesu investigasaun.

Joven na’in-haat ho inisiál DM, FDA, AN no OB daudaun ne’e submete ona ba prosesu investigasaun oras 72 hodi aprezenta kazu ne’e ba Ministériu Públiku.

PNTL rasik rekolla ona evidénsia no informasaun hosi motorista Primeira Dama nian, José do Rosario.

Iha parte seluk, membru Komisaun B Asuntu Defeza Seguransa no Negósiu Estranjeiru, Parlamentu Nasional (PN), Cornelio Gama L7 husu ba PNTL atu investiga didi’ak joven-sira ne’ebé “interrompe” ba movimentu família Primeiru-Ministru nian ne’e.

Veteranu rezisténsia ne’e triste tebes haree atitude joven-sira nian halo “interrompe” ba família PM Taur  no nia husu atu prosesa tuir lei.

Iha parte seluk, membru Parlamentu Nasionál, Olinda Guterres, mós hato’o nia lamentasaun ho aktu krime ida-ne’e.

“Ha’u triste tebes ho ataka ida ne’e, ha’u husu ba Ministru Interiór no parte justisa nian bele haree kestaun sira-ne’e,” Deputada Olinda Guterres hosi Bankada KHUNTO hateten.

Jornalista   : Eugénio Pereira

Editór        : Francisco Simões

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here