Prezidente eleitu EUA, Joe Biden no nia ninia Vise-Prezidente, Kamala Harris. Imajen/Espesiál

DILI, 09 novembru 2020 (TATOLI)-Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak, hato’o felisitasaun ba Prezidente eleitu Estadu Unidu Amérika (EUA), Joe Biden, nia ninia Vise-Prezidente, Kamala Harris.

“Ha’u parabeniza exelensia Señor Joe Biden no Señora Kamala Harris, ne’ebé simu ona mandatu hosi povu amerikanu atu sai Prezidente no Vise-Prezidente 46, ba tinan haat ba oin,” refere nota ne’ebé Agência TATOLI asesu, segunda ne’e.

Iha loron 7 novembru 2020, EUA realiza eleisaun demokráktiku no hetan rezultadu Joe Biden (Partidu Demokrátiku) no Kamala Harris hetan votu maioria ho totál 290 (50,7%), enkuantu Donald Trump hetan votu 214, (47,7%).

Prezidente no Vise eleitu ne’e sei hetan pose iha janeiru 2021 nia laran hodi asume knaar.

Jornalista: Florêncio Miranda Ximenes

Editora: Julia Chatarina

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here