Karreta sira para hela iha Estasionamentu. Imajen/Osória Marques

DILI, 06 outubru 2020 (TATOLI)–Governu liuhosi Diresaun Jestaun Merkadu no Turizmu-Munisípiu Dili (DGMT-MD), Diretora Diresaun Jestaun Merkadu no Turizmu-Munisípiu Dili (DGMT-MD), Justina Amaral, hateten Governu iha planu no deside atu alarga tan estasionamentu iha  Hudi-Laran, Bairru-Pite, Munisípiu Dili.

“Governu iha plabu no deside atu alarga tan estasionamentu iha Hudi-Laran no Bairru-Pite tanba ita haree iha Hudi-Laran ne’e loza komesa barak ona mak iha ne’ebá. Entaun bainhira kliente sira para iha fatin ne’e bele hamosu engarafamentu,” dehan Diretora Diresaun Jestaun Merkadu no Turizmu-Munisípiu Dili (DGMT-MD), Justina Amaral, ba jornalista sira iha nia knaar fatin, Matadouro, Dili, tersa ne’e.

Nia hateten, presiza halo estasionamentu ida hodi bele organiza fatin ne’e ho di’ak no furak no regular bainhira kliente sira halo movimentu. 

Tanba, nia dehan, objetivu hosi estabelese estasionamentu mak atu iha orden, organizadu, no hamenus engarafamentu iha dalan públiku.

Jornalista: Osória Marques

Editór: Cancio Ximenes

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here