Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak. Imajen Tatoli/Egas Cristovão

DILI, 27 agostu 2020 (TATOLI)Atu komemora loron konsulta populár ba-dala 21, iha 30 agostu, Primeru-Minsitru (PM), Taur Matan Ruak, husu ba sidadaun hotu atu halo reflesaun hodi kontinua halibur kbiit no matenek hotu dezenvolve Timor-Leste hodi povu bele hetan moris di’ak.

“Ha’u husu ba populasaun tomak ne’ebé hili ona loron boot ne’e no determina ukun-an ba ita-nia rai, atu kontinua halo reflexaun kona-ba saida mak ita halo ona ba ita-nia rai no saida mak seidauk. Ita prepara-an nafatin atu halibur kbiit, matenek no esforsu ba dezenvolvimentu nasaun,” tenik PM Taur, hafoin enkontru semanál ho Prezidente Repúblika, Francisco Guterres ‘Lú Olo’, iha Palásiu Prezidensiál, Bairro Pité, kinta ne’e.

Governu laiha osan halo serémonia

Ministru Administrasaun Estatál, Ministru Miguel Pereira de Carvalho, hateten 30 agostu hanesan loron kosulta popular ba-dala 21, Ministériu Administrasaun Estatál (MAE) hato’o ona pedidu ba Diosece Dili atu informa igreja tomak iha territóriu atu realiza misa agradesementu iha loron refere.

“Ita la realiza selebrasaun sira tanba iha tempu orsamentu duodésimu ne’e, Ministeriu Administrasaun Estatál laiha osan atu realiza seremónia iha loron 30 agostu iha nasionál no munisípiu sira,” tenik Ministru ne’e.

Nune’e, nia dehan MAE fó ona informasaun ba Prezidente Autoridade sira iha munisípiu tomak  atubele hola inisiativa rasik komemora loron konsulta populár ne’e iha 30 agostu.

“Karik autoridade munisipál iha inistiva atu komemora, Governu sentrál apoia maibé laiha orsamentu tanba ita iha situasaun orsamentu duodésimu,” nia akreseta.

Governante ne’e iha esperansa katak iha selebrasaun loron proklamasaun Independénsia 28 novembru, bele ona iha orsamentu atu halo seremónia.

Jornalista: Florêncio Miranda Ximenes

Editora: Julia Chatarina

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here