Estudante Fakuldade Medisina, Siénsia no Saúde (FMSS), Universidade Nasionál Timor Lorosa’e (UNTL). Foto: FMSS

DILI, 27 agostu (TATOLI)-Estudante finalista husi Fakuldade Siénsia Medisina, Departamentu Farmasia Universidade Nasionál Timor Lorosa’e (UNTL), sesta (28/08) sei halo judisium iha Otél Luz Clarita Dili.

Dekanu Fakuldade Siénsia Medisina UNTL, José Dionísio Ximenes, hateten finalista husi Departamentu Farmasia ema na’in 22  no  Departemaneut Nutrisaun hamutuk ema na’in 13 total ema na’in 35.

”Tanba ne’e mak aban ami iha departamentu rua mak sei judisium hanesan Departamentu Farmasia ba dala rua no Departamentu Nutrisaun ba da huluk,”  dehan nia ba jornalista sira iha FASPOL Caicoli Dili, kinta ne’e.

Departamentu Farmasia halo ona judisium ba dala rua, dahuluk halo ona iha tinan 2019 ho estudante finalista 23 no iha tinan ne’e ho estudante 22.

Nia hateten hafoin halo graduasaun, parte UNTL sei entrega graduadu sira ba Ministériu Saúde atu uza rekursu umanu hirak ne’e tuir nesesidade, maibé tenki liuhosi prosedementu legal maka konkore iha vaga sira.

Jornalista : Felicidade Ximenes

Editór       : Agapito dos Santos

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here