Ministru Justisa, Manuel Cárceres da Costa. Imajen Tatoli/António Gonalves.

DILI, 13 agostu 2020 (TATOLI)—Prezidente Parlamentu Nasionál, Deputadu Aniceto Longuinhos Guterres Lopes no Ministru Justisa, Manuel Cárceres, hasoru malu hodi ko’alia kona-ba edifísiu foun parlamentu nian no rezidénsia foun ne’ebé sei konstrui iha Hera.

“Señor Prezidente Parlamentu Nasionál husu ha’u-nia prezensa, ita hotu hatene kondisaun Parlamentu Nasionál laiha dignidade ona ba ita-nia na’i deputadu sira atu halo servisu hanesan órgaun soberania ida. Tanba ne’e, presiza nesesidade atu harii edifísiu ida ba Parlamentu Nasionál no rezidénsia ba nai deputadu sira. Tuir vizaun Prezidente Parlamentu nian rezidénsia deputadu sira no edifísiu parlamentu nian pakote ida de’it para bele akomoda servisu hotu-hotu,” Ministru Justisa, Manuel Cárceres, informa ba jornalista sira, hafoin hala’o enkontru ho Prezidente Parlamentu Nasionál, Aniceto Guterres, iha PN, kinta ne’e.

Ministru Manuel Cárceres esplika, tuir lei katak Ministériu Justisa mak reprezenta estadu administra bens no moveis estadu nian tomak.

“Señor prezidente parlamentu aprezenta nia vizaun oinsá maka atu harii eidfísiu Parlamentu Nasionál nian, fatin para funsionáriu sira halo servisu, fatin ba deputadu ida-idak no rezidénsia ba nai deputadu sira,” nia dehan. 

Nia hatutan, atu konstrui edifísiu foun PN no rezidénsia ba deputadu sira presiza fatin ne’ebé ke luan, entaun Dili laran ne’e labele.

“Ita tenke ser sees-aan hosi Dili, sei ba buka fatin iha Hera tanba iha ne’ebá rai estadu barak maizumenus ektare 10 para depois atribui ba Parlamentu Nasionál no Parlamentu Nasionál hanoin hahú halo konstrusaun ba edifísiu ho fasilidade tomak inklui rezidénsia ba deputadu sira,” nia hateten. 

Ministru Justisa sei fó orientasaun ba Diresaun Nasionál Servisu Kadastrál nian atu rai estadu nian iha Hera hodi sukat hafoin aprezenta ba Prezidente Parlamentu Nasionál.

Entretantu, Sekretária Jerál Parlamentu Nasionál, Cedelizia Faria dos Santos, esplika orsamentu 2021 sei prevee halo dezeñu no estudu tanba oras-ne’e foin mak prosesu atu buka rai.

“Maibé bazeia ba ekontru ohin pozitivu iha Hera maizumenus ektare 10 hodi oferese ba parlamentu. Ninia inisiu orsamentu ne’e sei tau iha orsamentu 2021 hodi halo dezeñu no estudu. Ami-nia planu ne’e, 2022 ne’e bele ona tau primeira pedra (peletakan batu pertama) ba edifísiu parlamentu nian. Orsamentu dezeñu nian ami seidauk hatene maibé $500 mill até millaun $1,” nia dehan. 

Jornalista : Evaristo Soares Martins

Editór      : Cancio Ximenes 

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here