Deputadu Patrocínio dos Reis Fernandes. Imajen/Espesial.

DILI, 05 agostu 2020 (TATOLI)—Pozizaun Bankada parlamentár Congresso Nacional da Reconstrução de Timor (CNRT) ba deklarasaun Estadu Emerjénsia (EE) sei hein justifikasaun hosi Governu.

Vise-Xefe Bankada CNRT, Patrocínio Fernandes dos Reis, hateten haree ba kotuk uitoan konsege rejista kazu 24 maibé laiha suspeitu ida mak lakon sira nia-vida ba kazu ne’e.

Nia dehan, ida-ne’e hatudu katak loos duni bele konsidera kazu ne’e perigu no ameasa ba ema-nia vida maibé depois ema sira-ne’e livre hosi kontrolu saúde nian, to’o agora seidauk haree Governu nia  asaun ida katak oinsá atu utiliza ema sira-ne’e atu desimina informasaun kona-ba esperiénsia saida mak sira iha durante sira iha períodu kuarentena.

Tanba, nia dehan, ida-ne’e parte edukasaun ida ba komunidade para oinsá mak bele aproveita esperiénsia ne’ebé iha hafoin halo prevensaun ba situasaun ne’e.

“Maibé faktu ne’e hatudu, agora mai tán pedidu Estadu Emerjénsia maibé iha terrenu ami seidauk haree  loloos, justifikasaun  buat sira-ne’e hotu. Depois ita sei haree kuandu pedidu ne’e to’o mai ita sei haree ba ida-ne’e. Ha’u seidauk haree realidade terrenu nian ne’ebé bele lori ami bele komprende situasaun ne’ebé mak grave hodi bele justifika katak nesesáriu duni ka lae, emerjénsia duni ka lae ba ita aplika Estadu Emerjénsia ne’e. Maibé ha’u hanoin Governu sei mai fó justifikasaun depois ita haree,” Vise-Xefe Bankada CNRT ne’e informa ba jornalista sira, iha resintu Parlamentu Nasionál, kuarta ne’e.

Vise-Xefe Bankada CNRT ne’e hateten ema hotu-hotu  akompaña iha mídia katak rejista tán kazu  ida, ne’e hanesan alerta ba nasaun liuliu ba governu para haree halo nusá mak medida prevensaun sira-ne’e ho sériu no responsabilidade nune’e Governu iha duni seriedade kompate COVID-19 iha Timor-Leste.

Nia haktuir, parlamentu aprova pedidu levantamentu estraordinária dala rua tutuir malu, levantamentu dahuluk ho millaun $150 no levantamentu daruak ho $70 hodi halo prevensaun ba moras COVID-19 ne’e.

“Maibé depois Governu rasik mai aprezenta relatóriu  foin mak ezekuta 48% hosi orsamentu ne’ebé mak aloka ba COVID-19, ita iha rekursu atu buka mekanizmu ba medida atu halo prevensaun maibé laiha kapasidade atu utiliza rekursu sira-ne’e ho másimu,” nia dehan. 

Vise-Xefe Bankada CNRT, Patrocínio Fernandes dos Reis hateten,  estensaun Estadu Emerjénsia ba dala-tolu ho hanoin katak  fó espasu ba governu atu buka medida seluk para bele substitui estadu emerjénsia ne’e.

Jornalista : Evaristo Soares Martins

Editór       :  Cancio Ximenes

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here