Programa Nasaun Unida ba Dezenvolvimentu (PNUD) apoia orsamentu millaun $1.8 ba Parlamentu Nasionál (PN). Imajen/Evaristo Martins Soares.

DILI, 23 jullu 2020 (TATOLI)—Programa Nasaun Unida ba Dezenvolvimentu (PNUD) apoia orsamentu millaun $1.8 ba Parlamentu Nasionál (PN) hodi halo dezenvolvimentu harii uma  komunikasaun ba Parlamentu Nasionál no aselera Lei Podér Lokál.

Sekretária Jerál Parlamentu Nasionál, Cedelizia Faria dos Santos, hateten PNUD/UNDP apoia orsamentu ne’e ho objetivu atu dezenvolve área komunikasaun, desentralizasaun no fó formasaun ba funsionariu sira iha Parlamentu Nasionál.

“Husi parte UNDP/PNUD fó osan  millaun $1.8 durasaun ba tinan tolu nian. Orsamentu ne’e atu harii ba uma komunikasaun ida iha parlamentu nasionál, uma komunikasaun inklui mós ekipamentu liuliu  komunikasaun jornalista nian bainhira halo konferénsia, prevensaun mós COVID-19. Bainhira keta iha situasaun ne’e  ba oin karik deputadu sira bele no eferese mós ekipamentu no mós área desentralizasaun,” Sekretária Jerál Parlamentu Nasionál, Cedelizia Faria dos Santos, informa ba jornalista sira, hafoin asina akordu, iha Parlamentu Nasionál, kuarta ne’e.

Nia hatutan PNUD apoia orsamentu sira ne’e, atu nune’e Parlamentu Nasionál liuhosi Komisaun A bele aselera mós lei podér lokál tanba Lei Podér Lokál oras ne’e iha ona Komisaun A.

Imajen/Evaristo Martins Soares.

Nia dehan, hosi apoiu ne’e sei fó formasaun mós ba funsionariu sira apoia  deputadu sira, liuliu komisaun  ne’ebé mak área desentralizasaun nian no mós ba komisaun A no komisaun B ne’ebé halo lei.

Sekretária Jerál PN ne’e fó-sai katak, akordu ne’e sei implementa hahú iha fulan-agostu 2020 remata iha fulan-dezembru 2023.

Entretantu, Koordenadór Programa no Planeamentu PNUD/UNDP, Lencas Tre, hateten akordu ne’e realiza tanba halo kooperasaun ho Parlamentu Nasionál.

“Apoia finansiamentu ba dezemvolvimentu ho objetivu prinsipál mak grande abertura no transparánsia Parlamentu Nasionál hodi mellora aprosimasaun parlamentu nasionál ho sidadaun sira,” nia dehan.

Akordu ne’e asina hosi Sekretária Jerál Parlamentu Nasionál, Cedelizia Faria dos Santos no Reprezentante PNUD/UNDP, Tuya Altangenel no hasasin hosi Prezidente Parlamentu Nasionál, Deputadu Aniceto Guterres, Sekretária Meza Parlamentu Nasionál, Deputada Lídia Norberta dos Santos Martins, Vise-Sekretáriu Meza Parlamentu Nasionál, Deputadu António Nobre Amaral Tilman no ekipa Sekretariadu Parlamentu Nasionál nian.

Jornalista : Evaristo Soares Martins

Editór       :  Cancio Ximenes

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here