Sekretáriu Estadu Komunikasaun Sosiál, Merício Juvinal dos Reis ‘Akara’ hamutuk ho ekipa halo vizita ba Suku Liurai, sesta (03/07). Imajen/Natalino Costa

AILEU, 03 jullu 2020 (TATOLI) Sekretáriu Estadu Komunikasaun Sosiál, Merício Juvinal dos Reis ‘Akara’ ho ekipa hala’o vizita bá Suku Liurai, Postu Administrativu Aileu Villa, Munisípiu Aileu, hodi haree direita implementasaun no progresu programa Naroman ba Suku.

“Ohin ha’u mai atu haree atividade sira la’o di’ak ka lae? progresu saida maka sira hetan no obstákulu saida maka sira infrenta? Maibé maioria progresu la’o ho di’ak,” dehan Sekretáriu Estadu Akara hafoin ramata vizita Suku Liurai, sesta ne’e.

Governate ne’e nota, joven sira iha Suku Liurai hakarak aprende ho sériu no aproveita saida maka sira iha liuhosi sentru informasaun komunitária hodi kontribui no ajuda tranzmite informasaun sira husi suku ba nasionál inklui trazmite informasaun ba komunidade iha suku ne’e rasik.

“Sira dezenvolve rasik sira-an liuhosi halo dokumentasaun ba fatin potensiál sira ne’ebé maka suku iha no sira lansa ba sira-nia website, inklui sira mós kontribui ba kampaña prevensaun COVID-19,” nia akresenta.

Biban ne’e, nia parte sente kontente haree joven sira husi Suku Liurai ne’ebé hahú aproveita tempu hodi kapasita-an liuhosi sentru informasaun suku hodi aproveita saida maka Governu liuhosi Sekretaria Estadu Komunikasaun Sosiál (SEKOMS) implementa ona hanesan sentru informasan ne’ebé ekipa husi SEKOMS hahú mai halo formasaun iha área jornalizmu.

“Apoiu ne’ebé maka ita fó, sira aproveita ho di’ak hanesan tuir formasaun iha área jornalizmu nian, maibé difikuldade agora maka ita infrenta impase polítika hafoin COVID-19, entaun ida-ne’e sai hanesan obstákulu hodi realiza programa sira seluk,” hateten Akara.

Maski daudaun ne’e hasoru situasaun impase polítika no surtu COVID-19, maibé jestór ba sentru informasaun suku ne’e prontu nafatin kontribui.

“Ohin ami mós deskute oituan kona-ba ekipamentu dijitál sira atu koñese mundu no promove aldeia ida-ne’e ba mundu no sira dezenvolve daudaun ona website,” nia subliña.

Tanba orsamentu duodésimu labele realiza programa balun, Akara iha esperansa katak ho orsamentu 2020 no 2021 bele hahú dezenvolve programa ne’ebé pendente durante ne’e.

Iha fatin hanesan, Koordenadór Sentru Informasaun Suku Liurai, Luís da Costa, apresia vizita Sekretáriu Estadu ne’ebé haree atividade durante ne’e hafoin lansamentu programa Naroman ba Suku no harii sentru informsaun iha Suku Liurai ne’ebé inaugura husi governante ne’e rasik.

Tuir nia, durante ne’e sira halo atividade lansa informasaun kona-ba poténsia ne’ebé Suku Liurai iha hanesan turizmu komunitáriu.

“Ami hato’o informasaun hanesan akompaña mós surtu COVID-19, servisu Polísia no Bombeiru sira, hodi foti informasaun no halo sosializasaun iha sentru informasaun iha kalan ba komunidade sira atubele asesu informasaun liuhosi Rádiu Televizaun Timor-Leste (RTTL) iha nasionál,” nia akresenta.

SEKOMS fó ona apoiu orsamentu hamutuk $10.000 ba Suku Liurai hodi harii sentru informasaun ba komunidade.

Antes ne’e, SEKOMS liuhosi Diresaun Nasionál Diseminasaun Informasaun (DNDI) lansa ona faze daruak Naroman ba suku nu’udar atividade ida husi programa ‘Governu iha povu nia-leet’ iha Aldeia Quiri-Lelo, Suku Liurai, Munisípiu Aileu, iha loron 27 setembru 2019.

Naroman ba Suku hanesan programa buka atu lori informasaun ba nível lokál besik ba komunidade sira iha suku hodi fó dalan ba komunidade atu hato’o sira-nia preokupasaun ka obstákulu sira ne’ebé mak sira hasoru hodi aprezenta ba meiu komunikasaun nasionál sira.

Jornalista: Natalino Costa

Editora: Julia Chatarina

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here