Diretór Aprovizionamentu Ministériu Solidaridade Sosiál no Inkluzaun (MSSI), Danino da Cunha (tuur iha liman-kuana-faru mutin). Imajen/Osória Marques.

DILI, 24 juñu 2020 (TATOLI)–Diretór Aprovizionamentu Ministériu Solidaridade Sosiál no Inkluzaun (MSSI), Danino da Cunha, informa Governu Aloka $279.720 ba aluga karreta hamutuk 148 ne’ebé mak fó apoiu ba karreta patrimóniu Estadu nian hamutuk 181 hodi fasilita ekipamentu pagamentu ba iha munisípiu 12.

Notísia Relevante: Ezekusaun Prosesu Pagamentu Subsídiu $200 Atinje Ona 94%

“Ha’u hanoin preparasaun ba prosesu pagamentu subsídiu $200 ne’ebé mak ami atu fó apoiu karreta aluga ba kareta patrimóniu Estadu 181 hodi fasilita ita-nia ekipa pagamentu ba iha Munisípiu 12 la inklui Rejiaun Administrativu Espesiál Oé-Cusse Ambeno hamutuk 148 ho montante orsamentu hamutuk $279.720,” dehan Diretór Aprovizionamentu Ministériu Solidaridade Sosiál no Inkluzaun (MSSI), Danino Da Cunha, ba Agência TATOLI iha nia servisu fatin MSSI, Caicoli, Dili, kuarta ne’e.

Diretór ne’e hatutan, karreta hirak ne’e, Governu mak selu kareta106 no parseiru ajénsia Australia mak selu 42 ba loron 14 iha Munisípiu sira.

“Ita aluga de’it mak 106 ho montante orsamentu hamutuk $200.340,00, ne’ebé mak hosi fundu COVID-19 nian no karreta 42, ita-nia parseiru ajénsia Australia mak suporta ho osan hamutuk $79.380,” nia dehan. 

Diretór Aprovizionamentu MSSI ne’e hateten, Governu selu kada karreta ba loron ida-nian inklui ho motorista ho nia akomodasaun hahan mak hamutuk $135, ne’e selu pakote de’it.

Kaereta aluga ne’e, Danino da Cunha dehan, Governu aluga karreta hamutuk 148 ne’e hosi kompañia MISTRA Unipesoál, Lda nian.

“Ita aluga kareta hosi kompaña MISTRA Unipesoál Lda nian ne’ebé mak ita kontratu hodi ajuda ekipamentu pagamentu subsídiu $200 iha Munisípiu 12 la inklui RAEOA,” nia esplika. 

Jornalista : Osória Marques

Editór     :  Cancio Ximenes

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here