Komandante UPF, João Belo dos Reis, Komandante UPF Kompañia Alfa Bobonaro, Inspetór Paulo Assis Belo ho membru-sira tun direita halo operasaun iha liña fronteira Nunura no Tunubibi, área Balibo no Batugade ni’an. Imajen/Eugénio Pereira

BATUGADE, 18 juñu 2020 (TATOLI)–Komandante Unidade Polisia Fronteira (UPF), Superintedente João Belo dos Reis hateten, horisehik (kuarta, 17/06/2020), autoridade seguransa detein sidadaun na’in-haat (4) iha fronteira ne’ebé tama klandestinamete iha Munisípiu Covalima (Suai) ho sasán kontra bandu.

“Horisehik lorokraik ita-nia autoridade seguransa detein sidadaun na’in-haat (4) inklui ho sidadaun estranjeiru  na’in-ida (1), tanba hatama sasán kontra bandu no ita mós prende motór ida,” Komadante Unidade Polisia Fronteira (UPF), Superintedente João Belo dos Reis informa ba jornalista sira iha Mota-Ain, Batugade, Munisípiu Bobonaro, kinta ne’e. 

Komadante Unidade Polisia Fronteira hateten, ema estranjeiru na’inida (1) ne’e, UPF servisu hamutuk ho parte imigrasaun no deporta fila kedas ba nia rain no sidadaun tiomoroan sira ne’e lori kedas ba kuarentena.

“Ita-nia sidadun timoroan ne’e, ita kontaktu ho Ministériu Saúde hodi lori sira ba kuarentena iha Dili,” Komandante UPF ne’e hateten.

Superintedente João Belo dos Reis haktuir, atividade movimentu ilegais kontinua buras nafatin iha fronteira Bobonaro nian tanba kestaun ekonómiku no kultura.

“Ho ida ne’e, ita haree ba povu ne’ebé hela iha fronteira mak asuntu ekonómiku no ida seluk mak asuntu kultura nian hanesan lia-mate ka lia-moris sira hodi sira tenke partisipa,” nia haktuir.

Tuir nia, konsiénsia komunidade iha liña fronteira mak laiha kontribuisaun no koordenasaun ho autoridade iha Munisípiu Bobonaro mak menus liu, tanba ne’e mak ema tama klandestinamete iha fatin-fatin.

Jornalista :Osória Marques

Editór       : Cancio Ximenes

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here