Deputada Bankada Fretilin no Prezidente Komisaun C (Finansa Públika), Maria Angelica Rangel. Imajen/ Tatoli Egas Cristovao.

DILI, 16 juñu 2020 (TATOLI)—Bankada Frente Revolusionária Timor-Leste Independente (FRETILIN) sei hatama proposta alterasaun hodi elimina tiha orsamentu $500.000 ne’ebé prevee ba Parlamentu Nasionál hodi fiskaliza Fundu COVID-19.

Deputada Bankada FRETILIN no Prezidente Komisaun C (Finansa Públika), Deputada Maria Angélica Rangel, hateten to’o oras ne’e orsamentu $500.000 ne’e parlamentu seidauk ezekuta.

“Iha ona hanoin hosi ami-nia komisaun katak ami sei halo proposta alterasaun para haruka orsamentu $500.000 ne’e ba kaixa tezouru, elimina tiha orsamentu nune’e osamentu tenke ba kaixa tezouru la’ós ba Parlamentu Nasionál,” Deputada Maria Angélica Rangel, informa ba jornalista sira iha Parlamentu Nasionál, tersa ne’e.

“Razaun mak ne’e, iha ne’e (Parlamentu Nasionál) atu halo saida. Alterasaun hein segunda-feira tanba sei iha proposta hosi deputadu balun. Ha’u ko’alia hanesan mós Bankada FRETILIN, ita hein de’it saida mak akontese iha segunda-feira,” nia dehan. 

Nia hatutan, atividade fiskalizasaun Parlamentu Nasionál uza de’it orsamentu duodésimu ne’ebé kada fulan prevee ona.

Parlamentu Nasionál autoriza ona Governu foti orsamentu millaun $250 hosi fundu petrolíferu. Hosi montante orsamentu ne’e prevee millaun $100 reforsa kaixa tezouru no millaun $150 prevee espesífika ba fundu COVID-19 ne’e. Hosi millaun $150 ne’e $500.000 prevé ba Parlamentu Nasionál.

Entretantu, Bankada FRETILIN Deputadu Antoninho Bianco, hateten iha ona hanoin atu hatama proposta alterasaun hodi elimina tiha orsamentu $500.000 ne’e tanba la nesesáriu prevee ba Parlamentu Nasionál.

“Uluk kedas ami dehan orsamentu ne’e ba Governu tanba osan parlamentu nian ba fiskzalizasaun iha hela, ami prepara hela depois votasaun ba proposta alterasaun bele liu. Osan tau iha ne’e mós la uza ida, osan ba COVID-19 ne’e Governu mak tenke ezekuta, parlamentu iha osan osan rasik para fiskaliza,” nia hateten. 

Bankada FRETILIN sei hatama proposta alterasaun bazeia Rejimentu Parlamentu Nasionál (RPN) artigu 75 (Votasaun ba proposta alterasaun) no votasaun ba proposta alterasaun sira sei halo tuir ordem ne’e:

a) Proposta ba eliminasaun, signifika katak proposta atu elimina dispozisaun ne’ebé diskute daudauk;
b) Proposta ba emenda, signifika katak proposta atu mantém nafatin parte hussi textu ne’ebé diskute daudauk, maibé hakloot, halo luan ka modifika ninia sentidu;
c) Proposta ba substituisaim, significa katak proposta ne’ebé iha dispozisaun diferente husi ida-ne’ebé aprezenta tiha ona;
d) Proposta ba aditamentu, signifika katak proposta atu mantein nafatin textu orijinál no ninia sentidu, maibé aumenta matéria foun.

Jornalista : Evaristo Soares Martins

Editór      : Cancio Ximenes

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here