Xefe Suku Comoro, Eurico da Costa de Jesus. Imajen/Osória A.Marques

DILI, 09 juñu 2020 (TATOLI)–Xefe Suku Comoro, Eurico da Costa de Jesus, hateten Governu liuhosi Ministériu Solidaridade Sosiál no Inkluzaun (MSSI) aloka osan subsídiu $200 ba Suku Comoro hamutuk millaun $1-resin hodi fahe ba benefisiáriu hamutuk uma-kain 9. 575 iha Suku Comoro, Postu Administrativu Dom Aleixo, Munisípiu Dili.

Notísia Relevante: Governu Halo Abertura Ba Pagamentu Subsidiu $200 iha Sede Suku Comoro

“Governu liuhosi Ministériu Solidaridade Sosiál no Inkluzaun (MSSI) aloka osan subsídiu $200 ba Suku Comoro hamutuk liu millaun $1-resin hodi fahe ba benefisiáriu hamutuk 9. 575 uma-kain iha Suku Comoro,” dehan Xefe Suku Comoro, Eurico da Costa de Jesus, ba jornalsita sira iha Sede Suku Comoro, Dili, tersa ne’e.

Aleinde ne’e, nia hatutan, to’o oras ne’e nia seidauk hatene númeru reklamasaun hira no uma-kain hira mak lista naran la taka sai, maibé hein de’it bainhira pagamentu hotu mak iha reklamasaun ruma bele hato’o.

“Kada aldeia bele hato’o reklamasaun ba xefe uku hafoin xefe suku informa ba parte relevante sira. Tanba ema seidauk ba simu nia osan, ita labele halo uluk reklamasaun,” nia dehan.

Se iha ema balun atu reklama, Xefe suku ne’e husu ba sira ne’ebé mak la elizivél ka lista naran la sai, halo reklamasaun iha meza xefe suku nian hodi hetan direitu mós hosi Governu tanba osan ne’e ema hotu nian.

“Osan ne’ebé mak Governu fó ba ita ne’e la’ós autoridade komunitária nian maibé ne’e direitu ema hotu-hotu nian. Bainhira  naran laiha ka nia hela duni iha aldeia ida ne’e mak la elizivél, prontu, halo reklamasaun ba iha meza xefe suku nian hodi nia bele hetan nia direitu iha lista adisionál nian,” nia hateten.

Tuir nia, hirak ne’ebé mak naran laiha sei ba iha meza reklamasaun nian hodi tama ba iha lista adisionál nian liuhosi autoridade komunitáriu ba iha Ministériu Solidaridade Sosiál no Inkluzaun (MSSI) no Ministériu Administrasaun Estatal (MAE).

Nia dehan, lista naran ne’ebé mak sai dobru hanesan iha Munisípiu Baucau no Suai nia ne’e tanba sira halo transferénsia temporária ba situasaun Estadu Emerjénsia ba COVID-19 nian iha Timor-Leste.

“Transferénsia temporária katak kartaun eleitorál la muda maibé halo transferénsia hosi kartaun eleitorál tanba ema ne’e hela iha Munisípiu durante Estadu Emerjénsia no nia labele mai iha Munisípiu Dili. Tanba ne’e, ita halo transferénsia temporária ba kartaun eleitorál tanba lockdown hela iha Munisípiu. Tanba lista sira-ne’e tama hotu ba sistema Nasionál baze dadus hosi STAE nian. Tanba ita hatene katak STAE Munisípiu mós eziste nune’e ho ida-ne’e ita halo kombinasaun sistemátika dijitál ida hodi verifika katak ema ne’e simu ka la’e,” dehan xefe suku ne’e.

Ezemplu, nia dehan, iha Munisípiu Baucau ema ne’ebé mak atu simu osan ne’e parte hosi servisu iha STAE ne’e hatene tanba kona-ba dijitalizasaun nian, STAE munisípiu iha kolaborasaun ho MSSI nian.

“Ho ne’e, prosesu ba pagamentu ba subsísiu ida ne’e husu ba imi hotu atu halo tuir regra interna Suku Comoro nian ne’ebé mak fó sai ona. Maluk sira tomak direitu ida ne’e direitu ita-boot sira tomak ninian tanba ne’e husu atu kolabora hamutuk ho ami atu prosesu hotu ne’e la’o ho di’ak no susesu,” nia salienta.

Jornalista : Osória Marques

Editór     : Cancio Ximenes

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here