Parlamentu Nasionál. Imajen Tatoli/Antonio Goncalves

DILI, 04 juñu 2020 (TATOLI)—Deputadu Adérito Hugo da Costa hosi Bankada CNRT rezigna-aan hosi kargu Prezidente Komisaun B (Negósiu Estranjeiru, Defeza no Seguransa) no Deputada Maria Angélica Rangel eleita ba Prezidente Komisaun C (Finansa Públika).

Kompozisaun Meza Komisaun B anteriór prezidente komisaun B mak Deputadu Adérito Hugo da Costa hosi Bankada CNRT, vise-prezidente komisaun mak Cornélio Gama “L7” hosi PLP no Sekretáriu Komisaun mak Deputadu Leandro Lobato hosi CNRT.

Deputadu Adérito Hugo da Costa rezigna-aan hosi kargu ne’e hodi fó dalan ba membru Komisaun B hosi Bankada FRETILIN, PLP no KHUNTO hatama proposta foun hodi hili kompozisaun meza komisaun foun.

Ho desizaun Deputadu Adérito Hugo da Costa rezigna-aan hosi kargu Prezidente Komisaun B ne’e no membru komisaun B na’in-9 indika Cornélio Gama “L7” tranzitoriamente lidera Komisaun B.

Deputadu Adérito Hugo da Costa hateten, desizaun ne’e foti tanba CNRT la hola-parte ona iha VIII Governu Konstitusionál.

Nia dehan, ohin iha ajenda ida kona-ba pedidu destituisaun ba Prezidente Komisaun B no ajenda ida tán mak atu halo eleisaun ba Prezidente Komisaun B foun.

“Seidauk iha proposta kandidadura maibé iha ona pedidu destituisaun entaun ha’u deklara antesipadamente rezigna-aan hosi pozisaun hanesan prezidente komisaun B hodi fó dalan ba proposta foun ba meza komisaun B foun. Ami na’in-9 hosi Komisaun B indika fali deputadu ida idade boot liu (mais velha) Deputadu Cornélio Gama “L7” tranzitoriamente lidera komisaun to’o proposta kandidatu foun ne’e eleitu ona,” Adérito Hugo da Costa, informa ba jornalista sira hafoin deklara rezigna-aan liuhosi reuniaun Komisaun B nian iha Parlamentu Nasionál, kinta ne’e.

Enterantu Prezidente Komisaun C (Finansa Públika) foun, Deputada Maria Angélica Rangel hosi Bankada Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente (FRETILIN), Vise-Prezidente Komisaun C mak Deputada Rosalina Ximenes hosi Partido Libertação Popular (PLP) no Sekretária mak Nélia Menezes hosi FRETILIN. Antes ne’e Komisaun C lidera hosi Deputada Maria Fernanda Lay hosi CNRT, Vise Prezidente mak Rosalina Ximenes hosi PLP no Sekretária mak Deputadu António Nobre Tilman hosi KHUNTO.

Prezidente Komisaun C, Deputada Maria Angélica Rangel, hateten mudansa ne’e bazeia ba konfigurasaun foun ne’ebé lidera hosi partidu PLP, FRETILIN no KHUNTO.

“Ohin Komisaun C konklui ona eleisaun ba meza komisaun nian, espera ami bele serbisu hamutuk ho bankada opozisaun CNRT no sira seluk. Prioridade mak ita hatene katak Governu atu hato’o pedidu levantamentu estraordinária mai Parlamentu Nasionál, tanba ne’e ami komisaun C hein hela hodi halo servisu iha primeiru dia (loron dahuluk),” hateten Prezidente Komisaun C foun ne’e.

Iha loron kuarta (03/6/2020) Komisaun 5 konklui ona eleisaun mak hanesan Prezidente Komisaun A (Justisa no Konstitusionál) foun mak Deputadu Joaquim dos Santos hosi Bankada FRETILIN, Vise-Prezidente Komisaun A mak Deputadu Francisco Vasconcelos hosi PLP, Sekretáriu mak Deputadu José Pacheco hosi FRETILIN.

Antes ne’e, Komisaun A lidera hosi Deputada Carmelita Caetano Monis hosi Bankada CNRT, Vise mak Deputadu Francisco Vasconcelos hosi PLP no Sekretáriu mak Deputadu Oscar de Araújo hosi CNRT.

Prezidente Komisaun D (Ekonomia no Dezenvovlimentu), Deputadu Antoninho Bianco hosi Bankada FRETILIN no Vise mak Deputada Olinda Guterres hosi Bankada KHUNTO no Sekretáriu mak Deputadu Alexandrino Cardoso da Cruz hosi FRETILIN. Antes ne’e Komisaun D lidera hosi Deputada Virgínia Ana Belo hosi CNRT, Vise mak Ricardo Baptista hosi CNRT no Sekretária mak Deputada Olinda Guterres hosi KHUNTO.

Hosi parte Komisaun E (Infrestrutura ) nian Deputadu Abel Pires da Silva hosi Bankada PLP re-eleitu ba Prezidente Komisaun E (Infraesturura), Vise-Prezidente Komisaun E mak Deputadu Fabião de Oliveira hosi FRETILIN no Sekretária mak Deputada Ana Bela Savio hosi FRETILIN. Antes ne’e, lidera hosi Deputadu Abel Pires da Silva hosi PLP, Vise mak Deputadu Marcos Xavier hosi CNRT no Sekretária mak Deputada Ana Bela Savio hosi FRETILIN.

Prezidente Komisaun F (Saúde, Seguransa Sosiál no Igualdade Jenéru) foun mak Deputadu Noé da Silva Ximenes hosi PLP, Vise mak Félix da Costa “Anin Buras” hosi Bankada FRETILIN no Sekretária Meza Komisaun F, Deputada Helena Martins Belo hosi Bankada FRETILIN. Antes ne’e Prezidente Komisaun F, Deputada Maria “Gorumali” Barreto hosi Bankada CNRT, Vise Noé da Silva Ximenes “Buka-Tuir” hosi PLP, Sekretária Deputada Lúcia Taeki hosi Bankada CNRT.

Nune’e mós Prezidente Komisaun G (Edukasaun, Juventude, Kultura no Sidadania) foun mak Deputadu António Verdiál de Sousa hosi Bankada KHUNTO, Vise mak Deputada Jofefa Pereira hosi FRETILIN no Sekretária mak Deputada Gabriela Alves hosi FRETILIN. Antes ne’e Komisaun G lidera hosi Deputada Albina Freitas (Matebian), Vise mak Sabino Soares “Guntur” hosi PLP no Sekretáriu mak Gabriel Soares hosi Bankada CNRT.

Komisaun Espesializada hirak ne’e hala’o eleisaun ne’e bazeia ba Rejimentu Parlamentu Nasionál (RPN) artigu 31 (Eleisaun ba Meza Komisaun sira-nian) alínea 1 katak, iha inísiu lejizlatura idak-idak. Iha loron lima nia laran liutiha dezignasaun ba Deputadu sira hodi sai membru komisaun, komisaun idak-idak sei reúne, ho prezidénsia temporária hosi Deputadu ne’ebé tinan boot liu, hodi hatuur sira-nia serbisu no hili sira-nia presidente, vise-presidente no sekretáriu.

Alínea 2 hosi artigu ne’e esplika, distribuisaun membru meza komisaun sira-nian tenke asegura, konforme posível, reprezentasaun proporsionál husi bankada parlamentár sira iha Parlamentu.

Alínea 3 hosi artigu ne’e fundamenta, deputadu membru komisaun ida-nian bele, bainhira de’it, rekere eleisaun foun ba Meza, wainhira nia justifika loloos.

Jornalista : Evaristo Soares Martins

Editór        : Cancio Ximenes

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here