Estatua Saudozu Lucas da Costa 'Rama Metan'.Imajen/UNPAZ Media Center.

DILI, 21 maiu 2020 (TATOLI)-Reitór Universidade da Páz (UNPAZ), Adolmando Amaral, informa UNPAZ sei inagura estatua fundadór Saudozu Lucas da Costa ‘Rama Metan iha fulan-juñu 2020.

Estatua ho naruk metru tolu ne’e, gasta ona osan pruvolta rihun $ 50 no tuir planu estatua ne’e sei hari’i ho monumentu ida iha resintu Universidade da Páz hodi rekoiñese kontribuisaun saudozu nian ba dezenvolvimentu UNPAZ bainhira sei moris.

“Ami haruka ona ekipa ida bá iha  fatin ne’ebé halo estatua Saudozu Lucas da Costa nian iha Baucau iha ona informasaun katak atinji ona pursentu 90, entaun ami haruka hadia tan oituan atu nune’e bele hein ho situasaun Estadu Emerjensia ne’e ramata mak ami ba foti hodi halo kedan ninia serimonia inagurasaun,” dehan nia ba TATOLI, iha ninia servisu fatin, kinta ohin.

Senadu Universidade da Páz maka aprova orsamentu ne’e hodi uja ba halo estatua no hari’I monumentu.

“Ami mós husu ba maluk ne’ebé halo estatua ne’e atu hadi’a halo didi’ak tan molok ami lori mai Dili hodi halo inagurasaun,” nia hatutan.

Jornalista : Tomé Amado

Editór       : Agapito dos Santos

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here