Deputada Angelina.Imajen/Antonio Goncalves

DILI, 19 maiu 2020 (TATOLI)—Vise-Prezidente Parlamentu Nasionál, Deputada Maria Angelina Sarmento Lopez, rejeita hadau kadeira Prezidente Parlamentu Nasionál (PPN), Arão Noé de Jesus da Costa Amaral nian no lamenta polísia nia prezensa iha kazu ne’e.

“Ha’u hakarak reitera iha ne’e katak ami la’ós hadau prezidente parlamentu nia fatin, ami atu asegura funsionamentu normál parlamentu nasionál la’o hanesan bain-bain tanba segunda no tersa ne’e loron plenária entaun ami tenke tuur iha leten,”  Depuatada Partidu Libertasaun Populár (PLP) ne’e informa ba jornalista sira, hafoin kazu baku-fila meza no kadeira, iha Parlamentu Nasionál, tersa ne’e.

Vise-Prezidente Parlamentu Nasionál ne’e esplika kronolojia hosi akontesimentu, “Ohin ne’e, ha’u ho segundu vise-prezidente, Luis Roberto. Ami na’in-rua ninia intensaun ba tuur iha leten hodi tuur iha kadeira vise-prezidente nian, kadeira vise-prezidente ne’e ami-nia direitu nafatin, hodi ejize prezidente parlamentu atu mai iha ne’e tanba ami deputadu mais de metade ou reprezenta maioria hosi deputadu sira iha Parlamentu Nasionál prontu ona maibé hein prezidente parlamentu mak la hakat mai to’o agora”.

Bainhira deputada Maria Angelina no Deputadu Luis Roberto sa’e ba leten, deputadu balun hosi CNRT hanoin sira atu ba tuur iha prezidente parlamentu nia fatin, maibé lae,  vise-prezidente na’in-rua ne’e ba tuur iha kadeira vise-prezidente ne’ebé bainbain hola funsaun.

“Ha’u tuur tuur iha kadeira vise-prezidente nian, sira okupa no halo rahun tiha kadeira no meza prezidente parlamentu nain. Sira halo tiha estragu boot ba patrimóniu estadu nian”, katak nia.

Vise-Prezidente Parlamentu Nasionál ne’e mós lamenta ho membru PNTL ne’ebé nakonu iha plenária laran maibé la hakalma situasaun hodi rezulta kadeira no meza prezidente parlamentu nian baku-fila.

“Ida-ne’e konstitui krime ida ona. Aha artigu 204 hosi Kódigu Penál tanba sira tenta impede funsionamentu normál parlamentu nian. ohin, ha’u ejize ba polísia sira atu uza sira-nia autoridade hodi intervein, sim, deputadu sira iha imunidade, maibé la’ós intervein lori deputadu sira ba kastigu, intervein atu mantein estabilidade no disiplina entaun polísia tenke intervein,” nia dehan.

Nia afirma, membru polísia sira labele hamriik hodi haree de’it deputadu balun nia hahalok vandalizmu no brutalizmu ne’e.

“Entaun polísia sira hein to’o deputadu sira oho-malu mate mak polísia intervein. Tanba parlamentu ne’e labele funsiona ho ameasa, funsiona ho bandalizmu, funsiona ho brutalizmu no violénsia,” hateten Vise-Prezidente Parlamentu Nasionál ne’e.

Notísia Relevante: Deputadu CNRT Baku-Fila Meza Prezidente Parlamentu Nasionál

Jornalista : Evaristo Soares Martins

Editór       : Cancio Ximenes

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here