Médiku sira akompaña bolseiru sira la’o pasiar. Imajen/Nicodino da Cruz.

DILI, 11 fevereiru 2020 (TATOLI) – Médiku sira iha Barraka Militár Whangaparaoa, Nova Zelándia, fó ona autorizasaun ba bolseiru timoroan na’in-17 ne’ebé evakua husi sidade Wuhan, Provínsia Hubei, Xina atubele la’o pasiar ka hola anin iha li’ur.

“Ohin, ne’e loron dahuluk médiku sira autoriza ami la’o pasiar uitoan no sa’e foho hodi hola anin no haree rai uitoan, hafoin loron neen izola iha kuarentena, mas médiku sira akompaña nafatin ami”, bolseiru Nicodino da Cruz ba Ajénsia TATOLI liuhusi mídia sosiál, ohin.

Nicodino dehan daudaun tuir medically check husi médiku sira katak sira na’in-17 nia kondisaun di’ak hotu no seidauk ida afeta ba sintoma Coronavirus.

Bolseiru husi Lautem ne’e adianta médiku no militár sira iha barraka militár ne’e fó atendimentu di’ak no hatudu relasaun amigavel tebes.

“Pesoál médiku, Polísia no militár inklui Cruz Vermella atende ami di’ak liuliu ho hahán saudavel no han tuir oras inklui fasilita sim card unlimited no wifi atu fasilita ami hodi kontaktu família sira”, katak.

Barraka Militár Whangaparaoa, Nova Zelándia. Imajen/Nicodino da Cruz.

Hodi dehan iha barraka militár Whangaparaoa ne’e iha nasaun 12 mak hanesan Timor-Leste, Samoa, Fiji, Kirbas Island, Papua Nova Giné no Tonga no seluk tan.

“Nasaun 12 nian emar (bolseiru) sira ne’e hetan apoia husi Nova Zelándia hodi evakua husi sidade Wuhan, provínsia Hubei, Xina, liuhusi atendimentu di’ak tebes no laiha diskriminasaun ba ami sira”, adianta.

Bolseiru timoroan ne’e salienta Embaixadór Timor-Leste iha Nova Zelándia no Xina mós kada loron atualiza situasaun bolseiru sira no husu atu kontinua koopera hodi hafasil observasaun husi médiku sira to’o loron 14 atubele fila bá Timor-Leste.

Antes ne’e, timoroan na’in-17 hato’o agradesimentu ba Governu Timor-Leste, Xina no Nova Zelándia, tanba ho esforsu tomak hodi halo evakuasaun ba sira husi sidade Wuhan.

Bolseiru sira ne’e, evakua husi sidade Wuhan, Xina, ho aviaun NZ 1942 iha tuku 1:00 madrugada oras Xina nian to’o iha Aeroportu Nova Zelándia iha tuku 6:00 dadeer no kontinua kedan ba Kuarentena ka baraka Militár Whangaparaoa iha Norte Auckland, Nova Zelándia nian.

Entretantu, Governu Timor-Leste liuhusi Primeiru-Ministru Taur Matan Ruak mós hato’o ona agradesimentu ba Nova Zelándia ba desizaun hodi simu bolseiru na’in-17 ne’ebé mai hosi Wuhan.

Hato’o mós agradese no solidariedade no simpatia ba Governu Xina ba situasaun virus Corona ne’ebé afeta makaas iha nasaun ne’e.

Jornalista : Florencio Miranda Ximenes

Editora : Maria Auxiliadora

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here