Eis membru Autoridade RAEOA ko'alia ba jornalista hafoin hasoru-malu ho Eis Prezidente RAEOA, Marí Alkatiri. Imajen Tatoli/ Evaristo Soares Martins

DILI, 05 fevereiru 2020 (TATOLI)—Eis Sekretária Rejionál Finansa Rejiaun Autoridade Espesiál Oé-Cusse Ambeno (RAEOA), Leonia Monteiro, kestiona Prezidente RAEOA Foun, José Luís Guterres ne’ebé autoriza asesór ida aprova orsamentu hodi selu funsionáriu sira iha rejiaun refere.

Leonia esplika, loloos ne’e, Prezidente autoridade nomea uluk sekretáriu rejionál atu ezerse ezekutiva hodi bele aprova Orsamentu Jerál Estadu ne’ebé mak iha Oé-Cusse.

“Maibé, señor Prezidente Autoridade, José Luís Guterres halo fali despaxu ida ba asesór, ne’ebé fó-sai ona iha Jornál Repúblika hodi sertifika osan Estadu RAEOA nian hodi selu saláriu sira iha fulan-dezembru 2019 no janeiru 2020. Tuir enkuadramentu legál tenke hetan aprovasaun hosi membru ezekutiva maibé asesór mak aprova, entaun tanbasá mak asesór mak asina fali Orsamentu Jerál Estadu hodi selu ba funsionáriu sira, selu projetu sira ne’ebé la’o daudaun, selu prestasaun ba serbisu seguransa sira iha Oé-Cusse no selu limpeza sira iha Oé-Cusse”, nia dehan hafoin hasoru-malu ho Eis Prezidente RAEOA, Marí Alkatiri, iha Rezidénsia Eis Titulár, Farol, Dili, kuarta ne’e.

Nia haktuir, Sekretária Rejionál Finansa Sesante mak durante ne’e sertifika orsamentu iha RAEOA, maibé mandatu hotu ona.

“Ha’u mós hatene tuir katak orsamentu ne’ebé daudaun selu obra sira-ne’e obrigasaun orsamentu ne’ebé mak obra sira la’o tiha ona, maibé aprovasaun ne’e mak la tuir regra balun”, nia esplika.

Nia argumenta, enkuadramentu legál lei númeru 3/2014 kona-ba nomeasaun Prezidente Autoridade tenke halo kedas halo proposta hodi nomea uluk membru autoridade nune’e bele halo deliberasaun ba Orsamentu Jerál Estadu.

Maski proposta Orsamentu Jerál Estadu (OJE) 2020 la pasa, nia hateten, orsamentu balun ne’ebé Oé-Cusse bele ezekuta ba duodésimu maibé funsaun ezekutivu mak bele aprova, la’ós asesór mak aprova.

Jornalista: Evaristo Soares Martins

Editór: Xisto Freitas

1 KOMENTÁRIU

  1. Ita nia rain mak ita nia fuan.
    Ita nia fuan mak ita nia rain.
    Ita nia rain mak ita nia povu sira iha.
    Ita nia povu sira mak ita nia ukun nain balun neebe ukun rai nee. Rai nee iha nia ema Matenek iha laran mak nunee sai Rai Ida hanesan Nsaun RDTL.
    RAI Timor Leste sai fator Ezemplu ke Uniku Mas mais enkuantu povu nia mehi la pasa. La pasa tanba ambitu politikus la permitazen korazen ba malun..nunee hamosu antosiasmu..mak bukan main…

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here