Diretór DNDI SEKOMS, Estevão Belo.Imajen/ Tatoli Egas Cristovao

Bobonaro, 18 janeiru 2020 (TATOLI)-Reprezentante Sekretáriu Estadu Komunikasaun Sosiál (SEKOMS) liuhusi Diretór Nasionál Diseminasaun Informasaun (DNDI), Estevão da Costa Belo, inaugura sentru informasaun suku rurál iha Suku Soilesu, Postu Administrativu Bobonaru Munisípiu Bobonaro.

“Harii Sentru Informasaun sira iha Suku rurál nu’udar atividade ida iha prioridade sira ne’ebé define ona iha programa desiminasaun informasaun liuliu iha sub-programa Governu iha Povu nia Leet “Naroman Ba Suku,” Diretór Nasionál Diseminasaun Informasaun, Estevão da Costa Belo, ba media sira bainhira ramata inaugurasaun sentru informasaun suku rural iha Suku Soilesu, ohin.

Nia hatutan, atividade prinsipál sira iha Sentru informasaun suku rurál sira ne’e mak halibur, prodús no divulga informasaun ba populasaun sira iha nivel suku, promove atividade citizen journalism nu’udár dalan halibur no kanaliza informasaun iha suku laran no hosi suku laran ba Governu ka Estadu.

Nia esklarese, atividade prinsipál seluk mak atu promove poténsia turizmu, kulturál no poténsia agrikultura nian sira iha suku laran, harii biblioteka iha sentru infromasaun hodi fornese livru no informasaun oin-oin ba agrikultór, peskadór, estudante, juventude  no entidade sira seluk ne’ebé pertense iha suku laran ne’e.

Tanba ne’e, nia husu ba autoridade suku sira no koordenadór sentru informasaun sira atu tau matan no kuidadu didi’ak ekipamentu sira tanba ekipamentu sira ne’e sosa ho osan povu ninian.

“Serimónia inaugurasaun ba sentru informasaun iha suku ne’e, nu’udar kontinuasaun hosi atividade lansamentu programa Governu iha povu nia leet “Naroman ba Suku” ne’ebé SEKOMS lansa tiha ona iha fulan hirak liu ba,” nia informa.

Antes organiza serimónia inaugurasaun ba sentru sira ne’e, nia infroma, SEKOMS transfere uluk ona fundus ba suku ne’e hodi halo instalasaun ekipamentu informátika ba sentru, organiza formasaun kona-ba jestaun no Citizen Journalism  no verba orsamentu ba serimónia inaugurasaun ne’e rasik.

Iha fatin hanesan, Xefe Suku Soilesu Norberto Martins Simáo hateten hanesan autoridade lokál sente orgullu ho oitavu Governu Konstituisionál nia programa ne’ebé hanaran “Naroman ba Suku”.

Tanba, nia refora, Postu Adminiatrativu Bobonar iha suku 12 maibé VIII Givernu Konstitusionál hili liu Suku Soilesu mak hanesan sai programa pilotu ba harii sentru infromasaun suku rurál.

Nia haklaken, iha Suku Soilesu área pontensiál mak hanesan agrikultura, turizmu kulturál. Maibé banhira harii ona sentru informsaun iha suku ida ne’e, tuir nia, hanesan informasaun potensiál sira ne’e bele liga direita ba nasionál para ema hotu-hotu bele akompaña.

“Fundus ne’ebé aloka husi Sekretariu Estadu omunikasaun Sosiál (SEKOMS) ba Suku Soilesu hodi harii sentru informasaun no sosa ekipamentus hamutuk $10.000 resin.

Partisipante sira ne’ebé partisipa iha serimónia harii sentru informasaun ne’e mak Komadante PNTL Eskuadra Bobonaro, Komadante F-FDTL Bobonaro, Administradór Postu Administrativu Bobonaro, veteran inklui komunidade sira husi Suku Soileso.

Jornalista : Felicidade Ximenes

Editór        : Rafy Belo

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here