Sekretáriu Estadu Kooperativa, Arsenio Pereira da Silva. Imajen TATOLI/Egas Cristovão

DILI, 08 janeiru 2020 (TATOLI) – Sekretáriu Estadu Kooperativa (SEKoop), Arsénio da Silva Pereira, hatete Komité Revizaun Orsamentu Polítika (KROP) halo redusaun ba orsamentu SEKoop nian husi millaun $4,561 ba iha millaun $3,212.

“Ami-nia orsamentu antes ne’e prevee millaun $4 hafoin lori bá Parlamentu, proposta orsamentu retira tanba orsamentu boot no haruka hadi’a fali, agora, Governu liuhusi Komisaun Revizaun Orsamentu hadi’a hodi redús ba millaun $3,2”, SEKoop dehan ba jornalista sira hafoin entrega mákina prosesamentu ba MOKATIL iha Beduku-Manleuana, ohin.

Tanba ne’e, parte SEKoop sei bá parlamentu hodi audiénsia ho komisaun D trata asuntu ekonomia no dezenvolvimentu atu haree ida ne’e.

Nia esplika redusaun ne’ebé halo ne’e liuliu ba orsamentu transferénsia públika, viajen estranjeira, orsamentu ba formasaun funsionáriu sira, inklui halo redusaun iha kapitál menór.

Sekretáriu Estadu dehan transferénsia públika iha proposta uluk ne’e millaun $2,053, maibé agora redús ba millaun $1.2, orsamentu viajen estranjeira uluk prevee rihun 200-resin, maibé diminui ba rihun 100-resin, osan ba formasaun funsionáriu tau rihun 100-resin, no hatún ba rihun $100.

Iha saláriu no vensimentu laiha mudansa mak rihun $448, kapitál menór prevee antes ne’e rihun $160, maibé hatún ba rihun $78, enkuantu kapitál dezenvolvimentu uluk no agora la prevee.

Arsénio salienta kona-ba orsamentu viajen estranjeira, SEKoop prevee tanba sei lori produtu sorghum no bani-been iha Expo Dubai.

Jornalista : Natalino Costa

Editora : Maria Auxiliadora

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here